Uvjeti poslovanja

MAGIC NET – d.o.o. Koprivnička ulica 17C, Ludbreg (Grad Ludbreg), OIB: 92188488799

 

Opći uvjeti poslovanja tvrtke MAGIC NET - d.o.o.

 

Članak 1.

Uvodne odredbe

 

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između tvrtke MAGIC NET - d.o.o. za telekomunikacijske usluge sa sjedištem u Ludbregu, Koprivnička 17c (dalje u tekstu: MAGIC NET - d.o.o.), kao operatora javnih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga s jedne strane i podnositelja Zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa i pretplatnika (podnositelji Zahtjeva i pretplatnici dalje u tekstu skupno i pojedinačno: Pretplatnik) kao korisnika javnih elektroničkih komunikacijskih usluga s druge strane.

1.2. Javne elektroničke komunikacijske usluge MAGIC NET - d.o.o. iz ovih Općih uvjeta jesu sve javne komunikacijske usluge koje na tržišnoj osnovi MAGIC NET - d.o.o. pruža ili će pružati na tržištu, a koje su utvrđene Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te ostalim podzakonskim propisima iz područja elektroničkih komunikacija, odnosno, one usluge za koje MAGIC NET - d.o.o. ima ishođene valjane dozvole, prijave ili druga odobrenja od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti kao nadležnog regulatornog tijela (dalje u tekstu: Usluge).

1.3. MAGIC NET - d.o.o. sukladno Potvrdi o primitku prethodne obavijesti pruža sljedeće Usluge: javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži; davanje u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova; usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža; usluga davanja pristupa Internetu; usluga prijenosa govora putem interneta; davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Detaljnije tehničke značajke pojedinih usluga opisane su u Uvjetima korištenja koji predstavljaju posebne uvjete pružanja pojedinih usluga i paketa usluga, a temelje se na ovim Općim uvjetima i svojim odredbama nisu u suprotnosti s istima.

1.4. Ovi Opći uvjeti odnose se i na važeći Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, odnosno druge tipske zahtjeve za Usluge MAGIC NET - d.o.o. u formi važećih obrazaca koji su priloženi ovim Općim uvjetima (dalje u tekstu: Zahtjev). Navedeni Zahtjev, Opći uvjeti, Uvjeti korištenja pojedinih usluga, kao i izvadak iz važećeg cjenika MAGIC NET - d.o.o. za pojedinu uslugu sastavni su dio jedinstvenog pretplatničkog ugovora (dalje u tekstu: Pretplatnički ugovor) koji uređuje ukupne međusobne odnose između Pretplatnika i MAGIC NET - d.o.o. (dalje u tekstu: Pretplatnički odnos). Zahtjev obuhvaća sve zahtjeve za korištenje bilo koje usluge koje MAGIC NET - d.o.o. pruža.

1.5. Predmet ovih Općih uvjeta je i sva oprema i programska podrška koju u sklopu pružanja usluga MAGIC NET - d.o.o. isporučuje i ugrađuje kod Pretplatnika (dalje u tekstu: Terminalna oprema).

1.6. Na sve međusobne odnose između MAGIC NET - d.o.o. i Pretplatnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se na odgovarajući način Zakon o elektroničkim komunikacijama i njegovi podzakonski akti, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima te svi drugi mjerodavni propisi Republike Hrvatske.

 

Članak 2.

Zasnivanje Pretplatničkog odnosa

 

2.1. Uvjeti za zasnivanje Pretplatničkog odnosa

 

2.1.1. Pretplatnik je svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je s MAGIC NET - d.o.o.om sklopila ugovor o pružanju usluga iz čl. 1.4. ovih Općih uvjeta.

2.1.2. Pretplatnik može biti samo osoba koja je u trenutku zasnivanja pretplatničkog odnosa vlasnik stana ili poslovnog prostora na adresi na kojoj se zasniva pretplatnički odnos, osim ako drugačije nije određeno ovim Općim uvjetima. Pretplatnik će u trenutku podnošenja Zahtjeva ovlaštenoj osobi MAGIC NET - d.o.o., na njezin zahtjev, predočiti svoje identifikacijske isprave i vjerodostojne dokaze o vlasništvu stana ili poslovnog prostora te će omogućiti ovlaštenoj osobi da napravi presliku tih isprava kako bi se utvrdio identitet, status i platežna sposobnost Pretplatnika.

2.1.3. Korisnik usluga je pravna ili fizička osoba koja se koristi javnom elektroničkom komunikacijskom uslugom ili zahtjeva tu uslugu, u privatne ili poslovne svrhe, pri čemu ne mora biti pretplatnik te usluge (Napomena: u tekstu ovih Općih uvjeta se koristi samo izraz „Pretplatnik", s time da se sve odredbe odnose i na korisnika usluga, osim kada one na njih nisu primjenjive)

2.1.4. Pretplatnik je dužan na zahtjev MAGIC NET - d.o.o. predočiti i sve druge obavijesti i isprave koje MAGIC NET - d.o.o. može smatrati potrebnima radi zasnivanja Pretplatničkog odnosa, a u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, u koje svrhe MAGIC NET - d.o.o. osigurava neophodnu transparentnost putem javno objavljene Politike privatnosti.

2.1.5. MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo u skladu s propisima u području zaštite osobnih podataka izvršiti provjeru Pretplatnikovih osobnih podataka (fizičke osobe), odnosno općih poslovnih podataka (pravne osobe), identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima u skladu sa zakonskim propisima.

 

2.2. Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa

 

2.2.1. Pretplatnički odnos za pojedinu Uslugu na lokaciji Pretplatnika zasniva se podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa, odnosno, sklapanjem Pretplatničkog ugovora.

2.2.2. Obrazac Zahtjeva bit će dostupan Pretplatniku na svim ovlaštenim prodajnim mjestima MAGIC NET - d.o.o., odnosno putem ovlaštenih zastupnika MAGIC NET - d.o.o., zajedno s ovim Općim uvjetima, Uvjetima korištenja pojedinih usluga te izvodom iz važećeg cjenika MAGIC NET - d.o.o.

2.2.3. Obrazac i sadržaj Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa utvrđuje MAGIC NET - d.o.o. vodeći računa o odredbama propisa u području zaštite osobnih podataka.

2.2.4. Prilikom potpisivanja Zahtjeva od strane Pretplatnika, Pretplatniku se uz davanje svih jasnih informacija o postupku sklapanja Pretplatničkog ugovora i korištenja usluga uručuju Opći uvjeti, Uvjeti korištenja pojedinih usluga te izvadak iz važećeg cjenika MAGIC NET - d.o.o., što Pretplatnik potvrđuje svojim potpisom na Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Pretplatnik potpisuje da će iste preuzeti sa internetskih stranica MAGIC NET - d.o.o..

2.2.5. Pretplatnik je dužan bez odgode obavijestiti MAGIC NET - d.o.o. o prestanku vlasništva stana/poslovnog prostora na kojoj adresi je zasnovan pretplatnički odnos, te će MAGIC NET - d.o.o. u trenutku primitka te obavijesti prekinuti pretplatnički odnos s Pretplatnikom, osim u slučaju ako Pretplatnik ne zatraži preseljenje usluge na drugu lokaciju. U slučaju propusta Pretplatnika da obavijesti MAGIC NET - d.o.o. o prestanku vlasništva stana ili poslovnog prostora za koji je zasnovan pretplatnički odnos, MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo naplatiti svoje usluge od Pretplatnika zaključno do trenutka primitka obavijesti o promjeni vlasništva stana/poslovnog prostora.

2.2.6. Ako Pretplatnik prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa za javnu govornu uslugu želi zadržati postojeći broj koji mu je dodijelio drugi operator, Pretplatnik zajedno sa Zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa podnosi zahtjev za prijenos broja na obrascu Jedinstvene izjave o raskidu ugovora s postojećim operatorom (dalje: Jedinstvena izjava) propisanom od strane Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Jedan primjerak potpisane Jedinstvene izjave zadržava Pretplatnik. Iznimno, u slučaju sklapanja ugovora na daljinu, Pretplatnik ne potpisuje Jedinstvenu izjavu, već MAGIC NET - d.o.o. na istoj naznačuje da se radi o sklapanju ugovora na daljinu.

2.2.7. U slučaju podnošenja zahtjeva iz točke 2.2.6. ovih Općih uvjeta Pretplatnik je dužan, na zahtjev MAGIC NET - d.o.o., pored navedenog u člancima 2.3 i 2.4. ovih Općih uvjeta, na uvid dostaviti i račun za elektroničke komunikacijske usluge izdan od operatora davatelja broja, ne stariji od tri mjeseca.

2.2.8. Pretplatnik potpisom zahtjeva iz točke 2.2.6. ovih Općih uvjeta ovlašćuje MAGIC NET - d.o.o. da isti podnese operatoru davatelju broja. Nakon što je MAGIC NET - d.o.o. dostavio zahtjev za prijenos broja operatoru davatelju broja, Pretplatnik ne može zatražiti otkazivanje prijenosa broja, osim u sljedećim slučajevima:

a) ukoliko je došlo do kašnjenja u prijenosu broja dulje od osam (8) radnih dana,

b) u slučaju zavaravajuće prodaje,

c) u slučaju postojanja nesporne ugovorne obveze,

d) ukoliko je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja iskoristio pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno posebnim propisima o zaštiti potrošača u kojem slučaju se obavijest o jednostranom raskidu smatra zahtjevom za otkazivanje prijenosa broja.

2.2.9. Pretplatnik je suglasan da će MAGIC NET - d.o.o. osigurati pozitivno okončanje prijenosa broja za Pretplatnika u slučaju podnošenja zahtjeva iz točke 2.2.6. ovih Općih uvjeta, ako Pretplatnik prethodno ispuni sve potrebne pretpostavke za valjani i konačan prijenos broja koje su utvrđene važećim propisima Republike Hrvatske s naglaskom da Pretplatnik prije podnošenja zahtjeva mora podmiriti sva nesporna dugovanja prema operatoru davatelju broja za usluge ispostavljene po telefonskom broju/brojevima za koje se podnosi navedeni zahtjev.

2.2.10. Zahtjev iz točke 2.2.6. ovih Općih uvjeta ujedno predstavlja i konačan zahtjev Pretplatnika za raskidanje pretplatničkog odnosa za sve usluge ugovorene s operatorom davateljem broja tj. zahtjev za obustavu svih usluga zahtijevanih od operatora davatelja broja koje se pružaju putem broja koji je predmet prijenosa.

2.2.11. Nakon provedenog prijenosa broja iz točke 2.2.6. ovih Općih uvjeta, Pretplatnik ne može za isti broj zatražiti prijenos broja od drugog operatora primatelja broja u razdoblju kraćem od tri mjeseci od dana prijenosa broja, osim ako Pretplatničkim ugovorom nije utvrđeno drukčije.

2.2.12. MAGIC NET - d.o.o. će Pretplatniku omogućiti da unaprijed odredi dan sklapanja, odnosno dan raskida Pretplatničkog ugovora, pri čemu dan raskida mora biti u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja obavijesti iz članka 14.1.1. ovih Općih uvjeta.

 

2.3. Prihvat Zahtjeva

 

2.3.1. MAGIC NET - d.o.o. će u roku od najviše 15 dana od zaprimanja Zahtjeva obavijestiti Pretplatnika o prihvaćanju ili odbijanju Zahtjeva. Zahtjev prihvaćen od strane MAGIC NET - d.o.o., zajedno s dokumentima iz točke 1.4 ovih Općih uvjeta čini Pretplatnički ugovor.

2.3.2. MAGIC NET - d.o.o. će prihvatiti Zahtjev ako ne postoje zapreke za priključenje Pretplatnika na mrežu MAGIC NET - d.o.o. koje su predviđene člankom 2.4.1. ovih Općih uvjeta.

2.3.3. Pretplatnička prava i obveze iz Pretplatničkog ugovora kojim je zasnovan Pretplatnički odnos počinju teći od trenutka prihvaćanja Zahtjeva, a pravo naplate od trenutka uključenja Usluge na koju se odnosi Pretplatnički ugovor.

 

2.4. Odbijanje Zahtjeva

 

2.4.1. MAGIC NET - d.o.o. ima pravo odbiti Zahtjev na temelju svoje slobodne procjene, a osobito u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

a) ako nisu ispunjeni potrebni tehnički uvjeti i mogućnosti za zasnivanje Pretplatničkog odnosa, a posebno ako nije ispunjen uvjet postojanja slobodnih potrebnih mrežnih resursa/kapaciteta. Procjenu vlastitih tehničkih uvjeta i mogućnosti vrši MAGIC NET - d.o.o. sukladno pravilima struke i općeprihvaćenim standardima,

b) ako je MAGIC NET - d.o.o. već raskinuo Pretplatnički odnos s tim Pretplatnikom zbog povreda ugovornih obveza od strane Pretplatnika, a posebno ako se radi o povredama u svezi sigurnosti javnih telekomunikacija i zaštite trećih osoba,

c) ako u trenutku podnošenja Zahtjeva, Pretplatnik ima neispunjene i neosporene ugovorne obveze prema MAGIC NET - d.o.o., a ne pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja predviđeno važećim propisima,

d) ako MAGIC NET - d.o.o. procijeni da Pretplatnik neće biti u mogućnosti, ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za korištene usluga MAGIC NET - d.o.o.,

e) ako Pretplatnik na zahtjev MAGIC NET - d.o.o. ne pruži na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava i dokaze o vlasništvu stana ili poslovnog prostora potrebne za zasnivanje Pretplatničkog odnosa prema ovim Općim uvjetima,

f) ako je Pretplatnik maloljetna fizička osoba ili osoba koja, na bilo koji način, ima ograničenu poslovnu sposobnost, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano,

g) ako postoji osnovana sumnja da dani podaci u svezi identiteta fizičke ili pravne osobe, te njene pravne i poslovne sposobnosti ili ovlastima u zastupanju, nisu točni ili nisu istiniti,

h) ako je protiv Pretplatnika otvoren stečajni postupak, postupak likvidacije, preustroja i sl., te ako Pretplatnik postane nesposoban za plaćanje, odnosno prezadužen, tj. ako se iz financijskih dokumenata razabire da isti neće uredno i na vrijeme plaćati Usluge, a na poziv MAGIC NET - d.o.o. ne dostavi potrebne garancije za uredno plaćanje Usluga,

i) ako postoji opravdana sumnja da Pretplatnik ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža MAGIC NET - d.o.o. ili ako omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba ili ako je Pretplatnik već sam zloupotrebljavao ili zatajio, odnosno nije prijavio prijevarne radnje trećih osoba u vezi s ovim Uslugama,

j) ako postoji osnovana sumnja da će Usluge isti dati na korištenje trećoj osobi u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje Zahtjeva koji su ovdje navedeni,

k) ako Pretplatnik nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev,

l) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Općim uvjetima.

 

2.4.2. MAGIC NET - d.o.o. će prihvatiti zahtjev iz stavka 1 ovog članka ako Pretplatnik pruži odgovarajuće osiguranje za plaćanje Usluga što uključuje, ali ne ograničava se na:

 

a) osiguranje predujma dovoljnog za pokriće računa za prvi mjesec korištenja Usluge (predujam koji je Pretplatnik osigurao koristit će se za naplatu računa za korištene Usluge),

b) osiguranje bankovnog jamstva ili nekog drugog prihvatljivog instrumenta osiguranja pladanja,

c) prihvaćanje mjesečnog ograničenja korištenja Usluga određenog od strane MAGIC NET - d.o.o.,

d) ako je moguće, prihvaćanje korištenja Usluge prema uvjetima za korisnike koji unaprijed plaćaju korištenje Usluge.

 

2.4.3. U slučaju da MAGIC NET - d.o.o. iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima, a do spoznaje kojih je MAGIC NET - d.o.o. došao naknadno, odbije Zahtjev Pretplatnika za zasnivanje Pretplatničkog odnosa, a Pretplatnik je MAGIC NET - d.o.o. ipak uplatio određeni novčani iznos u svezi sa podnesenim Zahtjevom, MAGIC NET - d.o.o. se obvezuje vratiti uplaćeni iznos beskamatno, pod uvjetom da Pretplatnik vrati svu Terminalnu opremu koju je primio do trenutka odbijanja Zahtjeva ili, ako nije u mogućnosti vratiti zaprimljenu opremu, novčano podmiri vrijednost te opreme.

2.4.4. MAGIC NET - d.o.o. neće uvjetovati Pretplatniku sklapanje Pretplatničkog ugovora za Uslugu, uključujući i priključak na javnu komunikacijsku mrežu, sklapanjem Pretplatničkog ugovora za koju drugu Uslugu ili kupnjom pretplatničke terminalne opreme.

 

2.5. Promjena podataka navedenih u Zahtjevu

 

2.5.1. Pretplatnik je dužan u pisanom obliku izvijestiti MAGIC NET - d.o.o. o svim promjenama osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Zahtjevu u pogledu statusa, identiteta i sjedišta odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastanka promjene.

2.5.2. Ako Pretplatnik ne izvijesti MAGIC NET - d.o.o. o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Zahtjevu u roku predviđenom prethodnim stavkom, Pretplatnik je suglasan da mu se dostava smatra izvršenom slanjem na posljednju pisano dojavljenu adresu Pretplatnika.

 

2.6. Ugovor sklopljen na daljinu

 

2.6.1. MAGIC NET - d.o.o. će, ovisno o usluzi koja se ugovara, omogućiti podnositelju zahtjeva za sklapanjem ugovora ili Pretplatniku sklapanje ugovora na daljinu, što osobito uključuje sklapanje ugovora putem telefona, putem web stranice ili putem nekog drugog sredstva daljinske komunikacije.

2.6.2. MAGIC NET - d.o.o. će u slučajevima sklapanja ugovora sredstvima daljinske komunikacije osigurati ravnopravne uvjete Pretplatnika za upoznavanje sa svim relevantnim uvjetima u pogledu ugovorenih usluga, prije sklapanja ugovora, što uključuje i informacije o ovim Općim uvjetima, Uvjetima korištenja, cijeni usluga, posebnim pogodnostima i sl., u cilju jasnog i nedvojbenog informiranja Pretplatnika u uslugama koje ugovara..

2.6.3.

2.6.4. Podnošenjem Zahtjeva na ovaj način, pretplatnički ugovor može sklopiti samo osoba koja će po tom ugovoru postati Pretplatnik.

2.6.5. U slučaju podnošenja Zahtjeva za sklapanjem pretplatničkog ugovora na daljinu, MAGIC NET - d.o.o. će Pretplatniku bez odgode dostaviti obavijest o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju, uključujući i uvodnu obavijest kojom se Pretplatnika obavještava da je na određeni datum i na koji način dogovorio sklapanje novog i/ili izmjenu postojećeg ugovora, kao i da je tom prilikom dogovoreno sklapanje ugovora daljinskim putem, za valjanost kojeg je potrebno da Pretplatnik dostavi ovjerenu potvrdu svoje suglasnosti u MAGIC NET - d.o.o. . Potvrdu svoje suglasnosti na ugovor Pretplatnik može dostaviti u MAGIC NET - d.o.o. poštom, odgovarajućim elektroničkim putem ili plaćanjem prvog računa, a o čemu će Pretplatnik biti obaviješten u obavijesti o sklopljenom ugovoru.

Pretplatnik koji je sklopio ugovor sukladno stavku odredbama ovog članka ovih Općih uvjeta, ima pravo na raskid u roku od 14 (četrnaest) dana od sklapanja ugovora, o čemu će biti obaviješten u potvrdi/obavijesti o sklopljenom ugovoru, a u kojem slučaju Pretplatniku neće biti naplaćena naknada za prijevremeni raskid ugovora niti stvarni trošak nastao MAGIC NETU - d.o.o. Raskid se podnosi u pisanom obliku na način određen u potvrdi/obavijesti o sklopljenom ugovoru, a stupa na snagu u trenutku kada je MAGIC NET - d.o.o. zaprimio obavijest o raskidu ukoliko je isti podnesen u roku iz ove točke

Za postojećeg Pretplatnika koji je sredstvom daljinske komunikacije zatražio aktivaciju dodatne usluge, ista će biti aktivirana i prije nego mu je dostavljena potvrda o sklopljenom ugovoru. Pretplatnik će na prikladan način dati izričitu suglasnost za aktivaciju dodatne usluge prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora (npr. pritiskom polja „Prihvaćam“ na IPTV sučelju). Neovisno o navedenom, Pretplatnik ima pravo na raskid aktivacije dodatne usluge sukladno prethodnom stavku.

2.6.6. Pretplatnički odnos temeljem ugovora sklopljenog na daljinu mogu sklapati samo punoljetne i poslovno sposobne osobe.

 

Članak 3.

Terminalna oprema

 

3.1. Terminalna oprema iz članka 1.5. ovih Općih uvjeta koju MAGIC NET - d.o.o. može staviti na raspolaganje Pretplatniku radi omogućavanja korištenja Usluge u isključivom je vlasništvu MAGIC NET - d.o.o.. Pretplatnik je obvezan po raskidu Pretplatničkog ugovora vratiti predmetnu Terminalnu opremu MAGIC NET - d.o.o., u ispravnom i funkcionalnom stanju. U protivnom, ukoliko Pretplatnik ne vrati terminalnu opremu ili istu ne vrati u ispravnom i funkcionalnom stanju, dužan je MAGIC NET - d.o.o. novčano podmiriti nastalu/uzrokovanu štetu u iznosu protuvrijednosti te opreme sukladno cjeniku MAGIC NET - d.o.o..

3.2. Pretplatnik je obvezan uvesti certificiranu kućnu instalaciju od privoda u objekt do mjesta priključenja Terminalne opreme na lokaciji Pretplatnika i od mjesta priključenja Terminalne opreme na lokaciji Pretplatnika do mjesta priključenja terminalne opreme Pretplatnika ili Terminalne opreme.

3.3. Pretplatnik je obvezan osigurati odgovarajuće uvjete za smještaj Terminalne opreme (prema standardu ETSI ETS 300019- 1/2/3 class 3.2.), te napajanje električnom energijom 220-230 V 50 Hz. Troškove električne energije potrebne za napajanje Terminalne opreme u potpunosti će podmiriti Pretplatnik.

3.4. Ovlašteni predstavnik MAGIC NET - d.o.o. e prije priključenja Terminalne opreme izvršiti pregled uvjeta za smještaj Terminalne opreme i izvedene kućne elektroničke komunikacijske i nstalacije.

3.5. MAGIC NET - d.o.o. je dužan predati Pretplatniku Terminalnu opremu u ispravnom stanju. Rizik za slučajnu propast ili oštećenje Terminalne opreme prelazi na Pretplatnika trenutkom dovršenja uspješnog instaliranja Terminalne opreme na lokaciji Pretplatnika, odnosno potpisom Zapisnika iz čl. 4.1 ovih Općih uvjeta.

3.6. Smatra se da je oštećenje Terminalne opreme nastalo krivnjom Pretplatnika osobito, ali ne isključivo, uslijed: namjerne radnje ili nepažnje Pretplatnika, nepridržavanja uputa o korištenju Terminalne opreme od strane Pretplatnika, neisključivanja Terminalne opreme iz izvora električne energije tijekom grmljavinskog nevremena, neosiguravanja odgovarajućih uvjeta za smještaj Terminalne opreme od strane Pretplatnika, neispravnih instalacija Pretplatnika na koje se priključuje Terminalna oprema, neispravne terminalne opreme Pretplatnika ili opreme bez atesta priključene na Terminalnu opremu, isključenja ili premještanja Terminalne opreme od strane Pretplatnika, mijenjanja parametara/postavki Terminalne opreme od strane Pretplatnika.

3.7. Bilo kakav nedostatak, štetu te gubitak, odnosno krađu Terminalne opreme Pretplatnik je obvezan odmah prijaviti MAGIC NET - d.o.o. telefonom ili telefaksom. MAGIC NET - d.o.o. je dužan postupiti po prijavi i odmah zabraniti pristup uslugama. Usmenu prijavu o krađi ili gubitku Terminalne opreme Pretplatnik je obvezan odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od usmene prijave, potvrditi MAGIC NET - d.o.o. vlastoručno potpisanim pismom upućenim preporučenom i žurnom poštanskom ili kurirskom pošiljkom. MAGIC NET - d.o.o. neće biti odgovoran Pretplatniku ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja nastane kao posljedica lažne prijave o krađi ili gubitku Terminalne opreme.

3.8. U slučaju oštećenja Terminalne opreme, MAGIC NET - d.o.o. je dužan izvršiti popravak/zamjenu oštećene Terminalne opreme na lokaciji Pretplatnika. U slučaju da se utvrdi da je oštećenje Terminalne opreme uzrokovano krivnjom Pretplatnika prema čl. 3.6. ovih Općih uvjeta Pretplatnik je dužan MAGIC NET - d.o.o. novčano podmiriti nastalu/uzrokovanu štetu u iznosu protuvrijednosti te opreme. MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo naplate naknade za dolazak na lokaciju Pretplatnika sukladno važećem Cjeniku.

3.9. MAGIC NET - d.o.o. je obvezan redovito održavati Terminalnu opremu koju je Pretplatniku stavio na raspolaganje za vrijeme trajanja Pretplatničkog odnosa, u skladu s tehničkim propisima i planovima održavanja za neprekidnu i nesmetanu uporabu odnosno sukladno definiranim odnosima u Pretplatničkom ugovoru za pojedinu Uslugu. Pretplatnik je obvezan omogućiti MAGIC NET - d.o.o. slobodan pristup do prostora za smještaj Terminalne opreme, te dozvoliti slobodan pristup istoj za redovno održavanje i deinstalaciju u slučaju prestanka Pretplatničkog odnosa.

3.10. MAGIC NET - d.o.o. nije obvezan postavljati uređaje za zaštitu Pretplatnikove terminalne opreme od udara groma ili električne struje. MAGIC NET - d.o.o. nije odgovoran za štetu nastalu uslijed neispravnosti pretplatničke terminalne opreme, odnosno za štetu za koju je odgovoran Pretplatnik, kao ni za štetu koja Pretplatniku nastane slučajno ili uslijed nepredvidivih događaja koje se nije moglo spriječiti, izbjeći ili otkloniti (npr. potres, udar groma, klizanje tla, rat, štrajk i slično) (dalje u tekstu: Viša sila).

3.11. MAGIC NET - d.o.o. ne odgovara za ispravan rad Usluge u slučaju kad se Pretplatnik koristi svojom terminalnom opremom priključenom na Terminalnu opremu ili u slučaju da Pretplatnik na Terminalnu opremu priključi više uređaja nego što je to određeno specifikacijom Usluge.

 

Članak 4.

Uključenje (aktivacija) Usluge

 

4.1. Maksimalni rok za uspostavu priključne točke i uspostavu Usluge je definiran na Zahtjevu.

 

4.2. Usluga se smatra uključenom u trenutku kada se ispune svi tehnički i regulatorni uvjeti za valjano korištenje Usluga, odnosno u trenutku kada su Pretplatnik i MAGIC NET - d.o.o. potpisali Zapisnik o ispunjenju uvjeta za uključenje usluge (dalje u tekstu: Zapisnik). Zapisnik sadrži sve podatke o opremi, programskoj podršci i aktivnostima i svim drugim parametrima koji su nužni za normalno funkcioniranje konkretne Usluge i/ili Usluga na konkretnoj lokaciji Pretplatnika, na način i pod uvjetima koji su definirani i opisani u Pretplatničkom ugovoru za konkretnu Uslugu odnosno konkretne Usluge.

Ukoliko se prilikom aktivacije usluge utvrdi da Pretplatnik nema ispravnu ili uopće provedenu kućnu instalaciju, usluga se neće realizirati te Pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora

Obračun i naplata usluga započinje s aktivacijom ugovorene usluge. Ukoliko je Pretplatnik izabrao opciju samoinstalacije Terminalne opreme, uručenjem paketa za samoinstalaciju smatrat će se da je MAGIC NET - d.o.o. ispunio svoju obvezu u pogledu aktivacije usluge. MAGIC NET - d.o.o. će uz svaki paket za samoinstalaciju dostaviti upute za instalaciju te kontaktne podatke za pružanje podrške.

 

Članak 5.

Trajanje Pretplatničkog odnosa

 

5.1. Pretplatnički ugovor može se sklopiti na određeno ili na neodređeno vrijeme.

5.2. Pretplatnički ugovor na neodređeno vrijeme se može sklopiti s minimalnim obveznim trajanjem Pretplatničkog ugovora (dalje u tekstu: Obvezno trajanje).

5.3. Obvezno trajanje definirano Pretplatničkim ugovorom ne može biti dulje od dvije (2) godine, pri čemu će MAGIC NET - d.o.o. Pretplatniku ponuditi i obavezno trajanje u razdoblju od jedne (1) godine.

5.4. Nakon isteka Obveznog trajanja Pretplatnički ugovor se smatra sklopljenim na neodređeno vrijeme bez Obveznog trajanja.

5.5. Istekom razdoblja Obveznog trajanja MAGIC NET - d.o.o. je dužan nastaviti pružati ugovorene usluge pod uvjetima ugovorenim u Pretplatničkom ugovoru te sukladno važećim Općim uvjetima i Cjenikom, osim u slučaju kada je Pretplatnik unaprijed odredio dan raskida Pretplatničkog ugovora.

5.6. U slučaju sklapanja Pretplatničkog ugovora u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenja Usluge unutar kojeg Pretplatnik može istu otkazati bez naknade, MAGIC NET - d.o.o. će obavijestiti Pretplatnika, pisanim putem, u roku od pet (5) dana prije isteka probnog razdoblja, da se od određenog datuma Pretplatnički ugovor neće moći raskinuti, u slučaju ugovaranja Obveznog trajanja Pretplatničkog ugovora, bez plaćanja naknade navedene u članku 14.1.2. ovih Općih uvjeta. Obavještavanje Pretplatnika pisanim putem uključuje i obavještavanje elektroničkim putem, ukoliko je Pretplatnik dao svoj pristanak.

 

Članak 6.

Obveza čuvanja podataka o Pretplatnicima

 

6.1. MAGIC NET - d.o.o. će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke o svojim Pretplatnicima u skladu s važećim propisima u području zaštite osobnih podataka i u skladu s javno objavljenom Politikom privatnosti na službenim internetskim stranicama MAGIC NET - d.o.o.

 

Članak 7.

Cjenik i uvjeti plaćanja

 

7.1. Cjenik

 

7.1.1. Važećim cjenikom MAGIC NET - d.o.o. (dalje u tekstu: Cjenik) utvrđeno je sljedeće:

a) načela obračunskog sustava uz podroban opis vrste, vremena i trajanje poziva, odnosno količine prenesenih podataka za pojedinu Uslugu, paket Usluga ili dodatnu uslugu.

b) cijene Usluga, paketa Usluga i dodatnih usluga, uključujući i naknade za pristup,

c) naknade za korištenje svih usluga koje su automatski omogućene u mreži MAGIC NET - d.o.o., a za čije uključenje ili korištenje Pretplatnik mora dati izričitu prethodnu privolu,

d) troškovi održavanja, uključujući i sve pojedinosti o uobičajenim popustima, naknadi za raskid pretplatničkog ugovora i svim dodatnim troškovima,

e) obračunsko razdoblje za usluge, izraženo na mjesečnoj ili višemjesečnoj osnovi,

f) načini plaćanja usluga koje MAGIC NET - d.o.o. nudi i razlike u troškovima koje proizlaze iz tih načina plaćanja,

g) najmanja potrošnja ili razdoblje Obveznog trajanja ugovora koje zahtijevaju promidžbeni uvjeti,

h) svi troškovi u vezi s prijenosom brojeva, ako postoje,

i) svi troškovi koji proizlaze iz raskida pretplatničkog ugovora, uključujući i povrat troškova u odnosu na terminalnu opremu,

j) sve druge naknade na koje MAGIC NET - d.o.o. bude imao pravo temeljem Pretplatničkog ugovora,

7.1.2. MAGIC NET - d.o.o. će Cjenik, kao i sve njegove izmjene, objaviti na svojim internetskim stranicama, te će isti učiniti dostupnim i na svim ovlaštenim prodajnim mjestima MAGIC NET - d.o.o..

7.1.3. Izmjene Cjenika će se primijeniti na postojeće Pretplatnike istekom roka od 30 dana od dana njihove objave u skladu sa stavkom 7.1.2. ovog članka.

7.1.4. U slučaju izmjena Cjenika, MAGIC NET - d.o.o. će obavijestiti Pretplatnike pisanim ili elektroničkim putem o namjeravanim izmjenama i pravu Pretplatnika na raskid Pretplatničkog ugovora najkasnije istodobno s objavom tih izmjena u skladu sa stavkom 7.1.2. ovog članka.

7.1.5. Ako su izmjene Cjenika isključivo u korist Pretplatnika, primijenit će se na postojeće Pretplatnike danom objave tih izmjena u skladu sa stavkom 7.1.2. ovog članka.

7.1.6. Ako su izmjene Cjenika za Pretplatnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene cijene Usluga, Pretplatnik ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa u roku od 30 dana od objave tih izmjena, osim u slučaju ako su te izmjene Cjenika posljedica: regulatornih obveza koje proizlaze iz Zakona o elektroničkim komunikacijama, izmjene poreza na dodanu vrijednost, posljedica izmjene veleprodajnih cijena na koje operator javnih komunikacijskih usluga nema utjecaja.

7.1.7. U slučaju izmjene ili ukidanja paketa Usluga ili dodatnih usluga, MAGIC NET - d.o.o. će obavijestiti Pretplatnika pisanim ili elektroničkim putem najmanje 30 dana prije takve namjeravane izmjene ili ukidanja, te će mu istodobno ponuditi drugi paket Usluga ili drugu dodatnu uslugu. U tom slučaju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 7.1.5. i 7.1.6. ovog članka.

7.1.8. Posebne pogodnosti, kao npr. popusti na naknade i/ili promotivne minute korištenja usluge, koje MAGIC NET - d.o.o. dodijeli Pretplatniku prilikom zasnivanja ili za vrijeme trajanja Pretplatničkog odnosa ne mogu se zamijeniti za novac.

 

7.2. Pristup brojevima hitnih službi

 

7.2.1. MAGIC NET - d.o.o. će omogućiti Pretplatnicima besplatne pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112, kao i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj u skladu s Planom numeriranja, što obuhvaća i besplatno preusmjeravanje tih poziva na druge pozivne brojeve koje upotrebljavaju hitne službe.

7.2.2. Besplatni pozivi iz stavka 7.2.1. ovoga članka će biti omogućeni 24 sata svih sedam dana u tjednu, i to bez uporabe bilo kakvog sredstva plaćanja s bilo kojega telefonskog uređaja neovisno o ugovorenoj tarifi.

7.2.3. MAGIC NET - d.o.o. je dužan jedinstvenom operativno-komunikacijskom centru za sve vrste hitnih situacija (dalje u tekstu: Centar 112) dostavljati sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima prema broju 112, što osobito obuhvaća podatke o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja, pozivajućem broju, vremenu i trajanju poziva te lokaciji s koje je upućen poziv.

7.2.4. Za pozive upućene s osobnog („nomadskog") broja (brojevi s pristupnim kodom 74, 75) prema broju 112 MAGIC NET - d.o.o. će dostavljati sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima prema broju 112 iz članka 7.2.3. osim podatka o lokaciji s koje je upućen poziv.

7.2.5. MAGIC NET - d.o.o. će podatke o pozivajućem broju iz stavka 7.2.3. ovoga članka dostavljati Centru 112 i u slučaju kada je telefonski broj Pretplatnika prikriven.

7.2.6. Zabranjena je svaka zlouporaba poziva na broj 112, što osobito obuhvaća sve vrste zlonamjernih ili uznemiravajućih poziva.

7.2.7. U slučaju utvrđene zlouporabe poziva na broj 112 MAGIC NET - d.o.o. ima obvezu, na temelju pisanog zahtjeva Centra 112, privremeno isključiti iz elektroničke komunikacijske mreže pretplatničku terminalnu opremu Pretplatnika, za kojeg se utvrdi počinjenje te zlouporabe, i to u trajanju od sedam dana, uz mogućnost primanja dolaznih poziva u tom razdoblju.

7.2.8. Ako se utvrdi da je Pretplatnik iz stavka 7.2.7. ovoga članka ponovno počinio zlouporabu poziva na broj 112, njegova pretplatnička terminalna oprema privremeno će se isključiti iz elektroničke komunikacijske mreže u trajanju od 30 dana, uz mogućnost primanja dolaznih poziva u tom razdoblju.

7.2.9. Ako se i nakon isteka razdoblja iz stavka 7.2.8. ovoga članka utvrdi da je isti Pretplatnik ponovno počinio zlouporabu poziva na broj 112, MAGIC NET - d.o.o. će njegovu pretplatničku terminalnu opremu trajno isključiti iz elektroničke komunikacijske mreže te raskinuti Pretplatnički ugovor, u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

 

7.3. Ograničenje potrošnje Usluga

 

7.3.1. MAGIC NET - d.o.o. će bez odgode omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev i bez naknade, zabranu odlaznih javnih komunikacijskih usluga nakon što mjesečni troškovi tih usluga prijeđu određeni, unaprijed odabrani iznos. Navedenu zabranu Pretplatnik ostvaruje putem usluge Limit mjesečne potrošnje. Uvjeti korištenja navedene usluge utvrđeni su Posebnim uvjetima korištenja usluge Limit potrošnje koji su sastavni dio ovih Općih uvjeta.

7.3.2. MAGIC NET - d.o.o. će bez odgode omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev, jednostavnu, potpunu i besplatnu zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, ili poziva na određene vrste brojeva ili skupine brojeva.

7.3.3. MAGIC NET - d.o.o. će, na zahtjev Pretplatnika i bez naknade, omogućiti sljedeće:

• mogućnost zabrane odlaznih poziva koja se odnosi isključivo na pozive koji se naplaćuju,

• u svako vrijeme i na jednostavan način informaciju o potrošnji, te obavijest ako se korištenje usluge tijekom mjeseca približava određenom, unaprijed odabranom iznosu,

• mogućnost isključenja korištenja pojedinih javnih komunikacijskih usluga.

7.3.4. Neovisno o zabranama iz stavaka 1, 2 i 3 ovog članka MAGIC NET - d.o.o. će Pretplatniku omogućiti dolazne pozive te odlazne pozive prema hitnim službama i broju službe za korisnike MAGIC NET - d.o.o. 042 420 420.

 

7.4. Uvjeti i rokovi za plaćanje Usluga

 

7.4.1. MAGIC NET - d.o.o. Pretplatniku ispostavlja mjesečne račune nakon isteka obračunskog razdoblja u kojem su Usluge korištene, uz datum dospijeća naveden na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti MAGIC NET - d.o.o. u pisanom obliku u rokovima navedenim u članku 12. ovih Općih uvjeta. U suprotnom će se smatrati da Pretplatnik prihvaća račun. Pretplatnik isključivo sam plaća sve provizije i troškove ustanova kod kojih obavlja plaćanje računa, osim kod ustanova s kojima je MAGIC NET - d.o.o. ugovorio posebne uvjete.

7.4.2. Ispisani račun mora biti dostupan svim Pretplatnicima. MAGIC NET - d.o.o. Pretplatnicima može nuditi i mogućnost dobivanja e- računa, odnosno računa i u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno sa ispisanim računom) temeljem suglasnosti Pretplatnika.

7.4.3. MAGIC NET - d.o.o. će, na zahtjev Pretplatnika, bez naknade, pružiti podroban ispis računa za razdoblje unatrag godinu dana

7.4.4. Pretplatnici su obvezni plaćati mjesečnu naknadu iako unutar određenog razdoblja uslugu nisu koristili ili pokušali koristiti osim u slučaju neosnovanog isključenja Pretplatnika kao i u slučajevima definiranim u članku 13. ovih Općih uvjeta.

7.4.5. MAGIC NET - d.o.o. je ovlašten prenijeti na banke kreditore pravo naplate računa Pretplatnika. Ako primi pisanu obavijest od MAGIC NET - d.o.o., Pretplatnik je dužan dospjeli iznos računa za obavljene Usluge i naknade platiti izravno bankama kreditorima u skladu s obavijesti, pri čemu Pretplatnik ne snosi nikakve dodatne troškove i/ili naknade. MAGIC NET - d.o.o. je bankama kreditorima ovlašten predati potrebne podatke radi omogućenja tog ustupa.

7.4.6. Ako zbog propusta Pretplatnika identifikacijski podaci o Pretplatniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, MAGIC NET - d.o.o. će smatrati da je tražbina podmirena tek nakon što mu Pretplatnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjele, a neplaćene tražbine MAGIC NET - d.o.o. ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

7.4.7. Troškovi učinjeni za Usluge kao i usluge koje pruža treća strana, a naplaćuju se putem računa MAGIC NET - d.o.o., mogu biti obračunati i nakon obračunskog razdoblja u kojem su učinjeni.

 

7.5. Zaštita od prekomjerne potrošnje, zlouporaba i prijevara

 

7.5.1. U svrhu zaštite Pretplatnika, MAGIC NET - d.o.o. će nadzirati uobičajeno ponašanje Pretplatnika prigodom uporabe Usluga, te ih u najkraćem mogućem roku upozoriti o svakom neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška korištenja Usluga tijekom svakog pojedinačnog obračunskog razdoblja. Upozorenje Pretplatniku uslijedit će ako je trošak korištenja Usluga dvostruko veći od prosječnog iznosa računa za Usluge u prethodna tri (3) mjeseca, osim ako nije drugačije utvrđeno odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: Agencija).

7.5.2. U slučajevima kada Pretplatnik koristi Uslugu u razdoblju manjem od tri (3) mjeseca MAGIC NET - d.o.o. će u najkraćem mogućem roku upozoriti Pretplatnika u trenutku kada ukupan trošak korištenja Usluga bude dvostruko veći od ugovorenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje odnosno mjesečne naknade.

7.5.3. U slučaju opravdane sumnje na zlouporabu u korištenju Usluga MAGIC NET - d.o.o. može Pretplatniku obustaviti pružanje Usluge ako je navedeno korištenje četverostruko veće od prosječnog iznosa računa za Usluge u prethodna tri (3) mjeseca.

7.5.4. MAGIC NET - d.o.o. će u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka tek nakon upozorenja Pretplatniku obustaviti pružanje Usluge, pri čemu ponovno uključenje može biti uvjetovano prijevremenom uplatom novčanog iznosa koji predstavlja nedospjela potraživanja za tekuće obračunsko razdoblje.

7.5.5. Ukoliko MAGIC NET - d.o.o. nije Pretplatnika pravovremeno upozorio o prekomjernoj potrošnji, Pretplatnik je dužan platiti iznos dugovanja do trenutka kada su se ispunili uvjeti za obavješćivanjem Pretplatnika o prekomjernoj potrošnji i od trenutka kada je MAGIC NET - d.o.o. Pretplatnika obavijestio.

7.5.6. Ukoliko MAGIC NET - d.o.o. nije Pretplatnika uopće upozorio o prekomjernoj potrošnji, Pretplatnik je dužan platiti iznos dugovanja do trenutka kada su se ispunili uvjeti za obavješćivanjem Pretplatnika o prekomjernoj potrošnji.

7.5.7. U slučaju kada Pretplatnik koristi uslugu u razdoblju manjem od tri (3) mjeseca MAGIC NET - d.o.o. će Pretplatniku naplatiti iznos koji predstavlja dvostruki ugovoreni iznos minimalne mjesečne potrošnje odnosno mjesečne naknade.

 

7.6. Naplata neplaćenih tražbina

 

7.6.1. Ako Pretplatnik nije podnio pisani prigovor na iznos kojim je zadužen iz članka 12. ovih Općih uvjeta i ako ne podmiri dugovanje do datuma dospijeća navedenog na računu, MAGIC NET - d.o.o. će mu dostaviti pisanu opomenu (dalje u tekstu: Opomena) zbog neplaćanja računa. Opomena sadrži upozorenje prema kojem će, po proteku roka od 30 dana od dana dostavljanja Opomene, Usluge Pretplatnika biti ograničene (djelomična suspenzija), odnosno privremeno isključene (potpuna suspenzija), te će ostati privremeno isključene do podmirenja ukupnog dugovanja ili do prestanka Pretplatničkog odnosa, sukladno ovim Općim uvjetima.

7.6.2. MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo obračunati Pretplatniku troškove Opomene, kao i troškove ponovnog uključenja, sukladno ovim Općim uvjetima i važećem Cjeniku.

7.6.3. Ako Pretplatnik ne podmiri dospjelo, a neosporeno dugovanje u roku od sljedećih 30 dana od dana privremenog isključenja Usluge, MAGIC NET - d.o.o. može bez prethodne obavijesti trajno isključiti (deaktivacija) Pretplatnikovu Uslugu i raskinuti Pretplatnički odnos.

 

Članak 8.

Imenik Pretplatnika

 

8.1. MAGIC NET - d.o.o. je dužan redovito obnavljati javni imenik svojih Pretplatnika, osim Pretplatnika koji su u pisanom obliku izričito zabranili unošenje svojih podataka u imenik, a koji mora biti javno dostupan svim Pretplatnicima u prikladnom elektroničkom obliku.

8.2. Svi Pretplatnici MAGIC NET - d.o.o. imaju pravo na uvrštenje u javni imenik pretplatnika te pravo da podaci o tome budu dostupni osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika i osobama koje obavljaju djelatnost izdavanja javnih imenika pretplatnika.

8.3. Pretplatnici koji su Pravne osobe, ne mogu tražiti ograničenje upisa podataka, nužnih za temeljnu identifikaciju i komunikaciju, u javni imenik pretplatnika.

 

Članak 9.

Prijenos Pretplatničkog odnosa

 

9.1. Trajni prijenos Pretplatničkog odnosa

 

9.1.1. Pretplatnik može, bez naknade, trajno prenijeti prava i obveze iz svog Pretplatničkog odnosa na drugu fizičku ili pravnu osobu (dalje u tekstu: Novi Pretplatnik) podnošenjem zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa za predmetne Usluge, supotpisanog od strane Pretplatnika (dalje u tekstu: Prethodni pretplatnik) i Novog pretplatnika, uz ispunjenje uvjeta propisanih ovim Općim uvjetima.

9.1.2. Trajni prijenos Pretplatničkog odnosa izvršit će se nakon što MAGIC NET - d.o.o. prihvati zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa. Prije prihvaćanja zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa MAGIC NET - d.o.o. je ovlašten poduzeti sve aktivnosti vezane uz zasnivanje Pretplatničkog odnosa s Novim Pretplatnikom za koje je inače ovlašten temeljem ovih Općih uvjeta.

9.1.3. MAGIC NET - d.o.o. će prihvatiti trajni prijenos Pretplatničkog odnosa samo u slučaju da Novi pretplatnik pristane nastaviti koristiti Usluge za koje se obavlja trajni prijenos Pretplatničkog odnosa na istoj lokaciji, putem istog priključka i pretplatničkog broja odnosno autentifikacijskih korisničkih podataka.

9.1.4. MAGIC NET - d.o.o. neće izvršiti trajni prijenos Pretplatničkog odnosa ako postoje neki od razloga odbijanja Zahtjeva definiranih u članku 2.4. ovih Općih uvjeta.

9.1.5. Prethodni Pretplatnik je odgovoran za plaćanje svih naknada i korištenja Usluga do trenutka izvršenja prijenosa Pretplatničkog odnosa, a Novi Pretplatnik od tog trenutka. MAGIC NET - d.o.o. će Prethodnom pretplatniku dostaviti račun u pisanom obliku za Usluge koje je dužan platiti.

 

9.2. Privremeni prijenos Pretplatničkog odnosa

 

9.2.1. U slučaju iznajmljivanja stana ili poslovnog prostora najmodavac ili zakupodavac može prava i obveze iz Pretplatničkog odnosa privremeno prenijeti na najmoprimca ili zakupnika podnošenjem zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa supotpisanog od strane najmodavca ili zakupodavca i najmoprimca ili zakupnika,

9.2.2. Prihvatom zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka od strane MAGIC NET - d.o.o. najmoprimac ili zakupnik postaje privremeni pretplatnik (dalje u tekstu: Privremeni pretplatnik) te od tog trenutka odgovara za ispunjenje svih obveza proizašlih iz pretplatničkog ugovora. U tom slučaju zakupodavac/najmodavac ( vlasnik stana ) odgovara za obveze proizašle iz pretplatničkog odnosa prenijetog na zakupoprimca/najmoprimca solidarno s zakupoprimcem/najmoprimcem.

9.2.3. Supotpisom zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa na kojem je označen prekid privremenog pretplatničkog odnosa od strane najmodavca ili zakupodavca i najmoprimca ili zakupnika prava obveze iz Pretplatničkog odnosa ponovno se izravno i bez odgode prenose na najmodavca ili zakupodavca.

9.2.4. Sva prava i obveze koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta, a primjenjuju se na Pretplatnika, također se bez posebnih utanačenja primjenjuju i na Privremenog pretplatnika.

9.2.5. Ograničenja prava Privremenog pretplatnika su ovdje utvrđena kako slijedi:

a) Privremeni pretplatnik nema pravo zatražiti potpuno isključenje privremeno prenesenih Usluga koje je preuzeo od Pretplatnika

b) Privremeni pretplatnik nema pravo ugovoriti uključenje dodatnih Usluga MAGIC NET - d.o.o. za koje bi on bio Privremeni pretplatnik

c) U slučaju promjene parametara privremeno prenesenih Usluga, Zahtjev za promjenom pretplatničkog odnosa mora biti supotpisan od strane Pretplatnika i Privremenog pretplatnika da bi bio pravovaljan i proizvodio sve pravne učinke.

d) Privremeni pretplatnik nema pravo zatražiti prijenos Pretplatničkog odnosa, trajni ili privremeni, za privremeno prenesene Usluge koje je preuzeo od Pretplatnika

e) Privremeni pretplatnik nema pravo zatražiti preseljenje priključka za privremeno prenesene Usluga koje je preuzeo od Pretplatnika

f) Privremeni pretplatnik nema pravo zatražiti prijenos broja.

9.2.6. MAGIC NET - d.o.o. će u slučaju privremenog isključenja zbog neplaćanja Privremenog pretplatnika obavijest o privremenom isključenju poslati i Pretplatniku, odnosno vlasniku stana/poslovnog prostora na adresu koju je isti naznačio u zahtjevu iz stavka 1 ovog članka.

9.2.7. U slučaju iz prethodnog stavka MAGIC NET - d.o.o. neće trajno isključiti pretplatničku terminalnu opremu, već u trenutku kada se ispune uvjeti za trajno isključenje, pretplatničku liniju će vratiti natrag na Pretplatnika, a s kojim postupkom je Pretplatnik upoznat putem zahtjeva iz stavka 1 ovog članka.

9.2.8. Vlasnik stana ili poslovnog prostora je obvezan obavijestiti MAGIC NET - d.o.o. o prestanku ugovora o najmu stana ili zakupu poslovnog prostora. Nakon zaprimanja navedene obavijesti MAGIC NET - d.o.o. će prava i obveze iz Pretplatničkog odnosa vratiti na vlasnika stana ili poslovnog prostora.

 

Članak 10.

Preseljenje Usluge

 

10.1. Pretplatnik može zatražiti premještaj svoje Pretplatničke terminalne opreme na drugu lokaciju priključenja (preseljenje priključka), pisanim putem.

10.2. MAGIC NET - d.o.o. će na temelju zahtjeva Pretplatnika izvršiti preseljenje iste, ako su ispunjeni svi tehnički i formalni uvjeti za preseljenje. Navedeno uključuje, ali se ne ograničava na: raspoloživost i dostatnu kvalitetu telefonskih parica na novoj lokaciji, prisutnost MAGIC NET - d.o.o. infrastrukture na željenom području.

10.3. Za preseljenje iz stavka 1 ovog članka, MAGIC NET - d.o.o. ima pravo Pretplatniku naplatiti naknadu određenu važećim Cjenikom MAGIC NET - d.o.o..

 

Članak 11.

Kakvoća usluga, smetnje, tehničke i operativne mogućnosti MAGIC NET - d.o.o. mreže i isključenje odgovornosti

 

11.1. MAGIC NET - d.o.o. pruža Usluge Pretplatniku unutar zadanih vrijednosti sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj ili sukladno obvezama iz Pretplatničkog ugovora. MAGIC NET - d.o.o. se obvezuje otkloniti sve eventualne smetnje u radu te se obvezuje ispunjavati uredno svoje obveze iz Pretplatničkog ugovora. U protivnom, Pretplatnik ima pravo na naknadu sukladno članku 12.9. ovih Općih uvjeta.

11.2. Potpisom Zahtjeva Pretplatnik prihvaća da MAGIC NET - d.o.o. Usluge nudi u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti mreže, koje zadovoljavaju vrijednosti sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj ili sukladno obvezama iz Pretplatničkog ugovora.

11.3. MAGIC NET - d.o.o. ne odgovara za štetu ako je razina kakvoće obavljene Usluge manja od propisane razine kakvoće Usluge zbog događaja Više sile).

11.4. MAGIC NET - d.o.o. se neće smatrati odgovornim za štetu uzrokovanu prekidom rada sustava ili smanjenjem kvalitete mreže tijekom nužnog održavanja mreže MAGIC NET - d.o.o., koje može utjecati na kvalitetu usluge. MAGIC NET - d.o.o. je dužan na prikladan način obavijestiti Pretplatnike o nastalim smetnjama.

11.5. U slučaju planiranog prekida rada mreže MAGIC NET - d.o.o. u razdoblju duljem od 2 sata, MAGIC NET - d.o.o. će na odgovarajući i prikladan način o istom obavijestiti Pretplatnika.

11.6. MAGIC NET - d.o.o. ne jamči, niti snosi odgovornost za kakvoću i raspoloživost usluga dostupnih putem Interneta, kao niti za eventualnu štetu koja bi Pretplatniku nastala njihovom uporabom.

11.7. MAGIC NET - d.o.o. neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja Usluga ili uslijed bilo kojih drugih razloga štetu, osim za nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom MAGIC NET - d.o.o., osim ako je drugačije određeno prisilnim propisima.

11.8. Pretplatnik je suglasan i prihvaća da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti sustava MAGIC NET - d.o.o. postoji mogućnost da pojedina Usluga neće biti dostupna u svako vrijeme. Također Pretplatnik je suglasan i prihvaća da uslijed navedenog može doći do kašnjenju u slanju, odnosno zaprimanju podataka koji se prenose putem sustava MAGIC NET - d.o.o..

11.9. Osobito, Pretplatnik je suglasan i prihvaća da kod pružanja pojedinih Usluga koje se temelje na IP (Internet protokol) tehnologiji može doći do odstupanja u kakvoći pružanja Usluge (npr. kašnjenje u slanju, odnosno zaprimanju podataka). Za pojedine Usluge koje se temelje na IP tehnologiji MAGIC NET - d.o.o. ne može jamčiti točnost podataka o lokaciji s koje je upućen poziv, uključujući pozive upućene na brojeve hitnih službi. Također, pojedine Usluge koje se temelje na IP tehnologiji neće biti dostupne u slučaju nestanka električne energije. Prethodno navedena svojstva i odstupanja kod pružanja pojedinih Usluga detaljnije su navedene u posebnim uvjetima korištenja Usluge i/ili Cjeniku. U opisanim slučajevima MAGIC NET - d.o.o. ne odgovara za štetu koja bi pritom mogla nastati Pretplatniku ili trećima, osim ako je šteta nastala kao rezultat namjere ili krajnje nepažnje isključivo na strani MAGIC NET - d.o.o.

11.10. Za sve Usluge koje uključuju širokopojasni pristup Internetu do brzine 20 Mbps/s MAGIC NET - d.o.o. određuje minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa Internetu kao jednu od sljedećih vrijednosti, ovisno o tome što je povoljnije za Pretplatnika: najmanje 50% od maksimalne (ugovorene) brzine širokopojasnog pristupa Internetu u vršnom prometnom satu (od 19 do 23 sata), najveća brzina prethodnog nižeg maloprodajnog paketa.

11.11. Za sve Usluge koje uključuju širokopojasni pristup Internetu iznad brzine 20 Mbps/s MAGIC NET - d.o.o. određuje minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa Internetu kao jednu od sljedećih vrijednosti, ovisno o tome što je povoljnije za Pretplatnika: najmanje 70% od maksimalne (ugovorene) brzine širokopojasnog pristupa Internetu u vršnom prometnom satu (od 19 do 23 sata), najveća brzina prethodnog nižeg maloprodajnog paketa.

11.12. MAGIC NET - d.o.o. neće biti odgovoran za štetu koja Pretplatniku nastane greškom Pretplatnika.

11.13. MAGIC NET - d.o.o. ne snosi odgovornost za smanjenu kakvoću Usluge ako Pretplatnik ne osigura odgovarajuće uvjete za smještaj Terminalne opreme, odnosno odgovarajuću kućnu instalaciju.

11.14. MAGIC NET - d.o.o. neće biti odgovoran za štetu nastalu zbog neispravnosti terminalne opreme Pretplatnika, koja je nastala greškom ili nepažnjom Pretplatnika.

11.15. MAGIC NET - d.o.o. neće biti odgovoran za nekontrolirana spajanja prema pristupnim brojevima usluge pristupa Internetu (dial- up) (076 i 077 brojevi), a koji su realizirani kod drugog pristupnog operatora.

11.16. MAGIC NET - d.o.o. ne odgovara za kvalitetu elektroničkih komunikacijskih usluga koji drugi operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga pružaju bilo kojim fizičkim ili pravnim osobama putem elektroničke komunikacijske mreže MAGIC NET - d.o.o.. Korištenje takvih usluga podliježe općim uvjetima poslovanja tog operatora.

11.17. U svrhu zaštite od zlouporabe i prijevara u javnoj komunikacijskoj mreži MAGIC NET - d.o.o. će redovito poduzimati primjerene mjere zaštite sigurnosti mreže i usluga koje se pružaju putem mreže MAGIC NET - d.o.o. MAGIC NET - d.o.o. će prije početka pružanja javnih komunikacijskih usluga Pretplatnika upoznati sa zaštitom od zlouporaba i prijevara u pisanom obliku.

11.19. U svrhu izbjegavanja mogućih zagušenja u vlastitoj mreži, MAGIC NET - d.o.o. će redovito obavljati mjerenja i oblikovanja elektroničkog komunikacijskog prometa.

11.20. MAGIC NET - d.o.o. će poduzeti sve moguće mjere u slučaju incidenata vezanih uz sigurnost ili cjelovitost mreže ili usluga MAGIC NET - d.o.o. ili u slučaju ugroženosti i osjetljivosti mreže MAGIC NET - d.o.o..

11.21. Ukoliko je MAGIC NET - d.o.o. ispunio svoju obavezu iz stavka 18 ovog članka, Pretplatnik je odgovoran za primjenu svih sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za zaštitu terminalne opreme Pretplatnika, računalnih programa te podataka. MAGIC NET - d.o.o. neće snositi odgovornost za nezadovoljavajuću kvalitetu Usluge ili štetu koja bi mogla nastati ako Pretplatnik koristi Terminalnu opremu ili Uslugu na način koji je suprotan uputama MAGIC NET - d.o.o., ovim Općim uvjetima i važećim propisima.

11.22. Ukoliko način korištenja Usluge MAGIC NET - d.o.o. od strane pojedinog Pretplatnika, odnosno grupe Pretplatnika značajno utječe na kvalitetu pružanja Usluga MAGIC NET - d.o.o., MAGIC NET - d.o.o. ima pravo primijeniti primjerene mjere zaštite mrežnih resursa, a prije poduzimanja kojih će Pretplatnika o istima obavijestiti.

 

Članak 12.

Podnošenje prigovora Pretplatnika i zahtjevi za naknadu

 

12.1. Pretplatnik ima pravo podnijeti u vezi s pružanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, te prigovor na kakvoću pružene usluge te prigovor zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora.

12.2. Prigovor iz stavka 1 ovoga članka Pretplatnik podnosi isključivo u pisanom obliku nadležnoj Službi za korisnike MAGIC NET - d.o.o., koja provodi postupak rješavanja prigovora na prvom stupnju. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

12.3. Pretplatnik može podnijeti prigovor iz stavka 1 ovoga članka :

- na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge, ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, ili

- na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge,

- ako se radi o prigovoru na kakvoću pružene usluge u svim drugim slučajevima iz stavka 1 ovoga članka u roku od petnaest dana od dana saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora.

12.4. Služba za korisnike MAGIC NET - d.o.o. donijet će odluku o utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem izvijestiti Pretplatnika u roku od najviše petnaest (15) dana od dana zaprimanja prigovora, osim u slučajevima navedenim u stavku 5. ovog članka.

12.5. MAGIC NET - d.o.o. je dužan prigovor Pretplatnika, a koji se odnosi na usluge s posebnom tarifom, nakon što provede odgovarajuće administrativne i tehničke provjere svih sastavnica pružanja tih usluga, riješiti u 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

12.6. U slučaju podnošenja prigovora iz stavka 1 ovog članka, MAGIC NET - d.o.o. mora provjeriti iznos zaduženja za pruženu uslugu ili kakvoću pružene usluge, te na temelju izvršene provjere potvrditi iznos zaduženja ili ga prilagoditi točnom iznosu. U slučaju odbijanja prigovora kao neosnovanog MAGIC NET - d.o.o. je dužan izdati Pretplatniku potvrdu o izvršenoj provjeri, s točno i pregledno navedenim sastavnicama administrativne i tehničke provjere svih dijelova mreže i sustava u djelokrugu odgovornosti operatora, a za koje je provjera izvršena. MAGIC NET - d.o.o. u cijelosti odgovara za istinitost svih navoda u izdanoj potvrdi.

12.7. Pretplatnik, koji je podnio prigovor iz stavka 1 ovog članka na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu, plaća, do rješenja prigovora, nesporni dio iznosa računa za pružene Usluge ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. U slučaju nepodmirenja nespornog dijela iznosa računa za pružene usluge ili prosječnog iznosa kojim je krajnji korisnik usluga bio zadužen u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor, MAGIC NET - d.o.o. ima pravo postupiti u skladu s odredbama stavka 7.6 ovih Općih uvjeta.

12.8. U slučaju podnošenja prigovora iz stavka 1 ovog članka na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu koja uključuje širokopojasni pristup Internetu, MAGIC NET - d.o.o. će, uz podatke propisane za ispis računa, prikazati i detaljan ispis IP adresa na koje je pristupano s Pretplatnikovog korisničkog računa kao i trajanje i vrijeme pristupa te zabilježeni promet. Detaljan ispis IP adresa će sadržavati nazive IP adresa, ukoliko je to moguće.

12.9. Pretplatniku, koji je podnio prigovor iz stavka 1 ovog članka na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu, MAGIC NET - d.o.o. ne smije obustaviti pružanje Usluge, niti isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz elektroničke komunikacijske mreže sukladno članku 7.5. ovih Općih uvjeta, do okončanja sudskog postupka, postupka rješavanja spora pred Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije ili kojega drugoga izvansudskog postupka, osim u slučaju kada je Pretplatnik raskinuo Pretplatnički odnos.

12.10. U slučaju kada je Pretplatnik podnio prigovor iz stavka 1 ovoga članka na kakvoću obavljene usluge, MAGIC NET - d.o.o. će provesti provjere i mjerenja vezano za utvrđivanje kakvoće pružene Usluge koje osobito uključuju provjeru Terminalne opreme kao i provjeru pristupnog voda na elektroničku komunikacijsku mrežu MAGIC NET - d.o.o., a putem kojeg se navedena Usluga pruža.

12.11. Pretplatnik, koji je podnio prigovor iz stavka 1 ovog članka na kakvoću pružene Usluge, može tražiti naknadu štete od MAGIC NET - d.o.o., ako se utvrdi da je kakvoća pružene Usluge manja od razine kakvoće usluge utvrđene Pretplatničkim ugovorom, ovim Općim uvjetima ili Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

12.12. MAGIC NET - d.o.o. nije obavezan Pretplatniku nadoknaditi štetu iz prethodnog stavka, ukoliko je do smanjenja razine kakvoće došlo zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila). MAGIC NET - d.o.o. će pretplatnicima pružiti detaljno objašnjenje neprihvaćanja prigovora na kakvoću usluge u slučaju postojanja više sile.

12.13. U slučaju prigovora Pretplatnika na brzinu širokopojasnog pristupa Internetu Pretplatnik mora dostaviti MAGIC NET - d.o.o. rezultate minimalno tri (3) mjerenja provedenih u vršnom prometnom satu (od 19 do 23 sata) tijekom razdoblja od pet (5) uzastopnih dana uz obvezu najviše jednog mjerenja unutar 24 sata, a o čemu će Pretplatnik biti obaviješten na obrascu Zahtjeva. Mjerenje se obavlja putem certificiranog alata za mjerenje brzina širokopojasnog pristupa Internetu, izrađenog od strane Agencije. Poveznica na certificirani alat za mjerenje brzina širokopojasnog pristupa Internetu se nalazi na internetskim stranicama MAGIC NET - d.o.o.. Rezultati mjerenja predstavljaju odgovarajući dokaz u postupku rješavanja prigovora Pretplatnika sukladno članku 12 ovih Općih uvjeta te se mjerenje ovisno o okolnostima može ponoviti od strane MAGIC NET - d.o.o. i/ili Agencije.

12.14. U slučaju da se prigovor iz prethodnog stavka ovog članka pokaže utemeljenim, MAGIC NET - d.o.o. će Pretplatniku ponuditi prelazak na paket koji je prikladniji stvarno ostvarivoj brzini širokopojasnog pristupa Internetu ili raskid Pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknada, ovisno o izboru Pretplatnika.

12.15. Ako se tijekom Pretplatničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu iz stavka 9 ovog članka ili povrat preplaćenih iznosa za korištenje Usluga MAGIC NET - d.o.o. ili neke druge tražbine iz Pretplatničkog ugovora, Pretplatnik ima pravo tražiti isplatu naknade ili povrat, a isti će se realizirati samo ako MAGIC NET - d.o.o. prihvati ove tražbine ili ako su takve tražbine utvrđene pravomoćnom odlukom suda ili nekog drugog nadležnog tijela.

12.16. Pretplatniku koji je podnio prigovor iz stavka 1 ovoga članka, MAGIC NET - d.o.o. će umanjiti račun u dijelu koji se odnosi na više zaračunati iznos za pružene Usluge ako se provjerom utvrdi da je u razdoblju na koje se odnosi prigovor, postojala tehnička ili koja druga neispravnost, prijevara ili zlouporaba za koju je utvrđeno da je uzrokovala povećano zaduženje. Ako je iznos za pruženu Uslugu plaćen u cijelosti, Pretplatniku se vraća više zaračunati iznos, ili se za taj iznos umanjuje račun za prvo sljedeće obračunsko razdoblje.

12.17. Ako zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće usluge u odgovornosti MAGIC NET - d.o.o., a koju MAGIC NET - d.o.o. nije uklonio u roku od dvadeset i četiri (24) sata od trenutka njezina utvrđivanja, Pretplatniku nije bio omogućen pristup ili korištenje Usluga, umanjuje se njegova naknada za mjesečni ili tromjesečni pristup komunikacijskom sustavu ili se Pretplatnika na drugi način obeštećuje, i to razmjerno broju dana trajanja tehničke smetnje.

12.18. MAGIC NET - d.o.o. će nastojati sve sporove povodom prigovora s Pretplatnicima kao potrošačima riješiti mirnim i vansudskim putem. MAGIC NET - d.o.o. je obvezan dostaviti pisani odgovor Pretplatniku o utemeljenosti podnesenog prigovora iz stavka 1 ovog članka u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora. Na pisani odgovor MAGIC NET - d.o.o. o utemeljenosti podnesenog prigovora, Pretplatnik ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora, koji će sadržavati i obavijest o ovoj činjenici. Povjerenstvo razmatra reklamacije Pretplatnika kao potrošača u drugom stupnju, ako reklamaciju ili spor s Pretplatnikom kao potrošačem nije riješila odnosno ako je za Pretplatnika negativno riješila nadležna služba (Služba za korisnike) MAGIC NET - d.o.o. u prvom stupnju povodom prigovora Pretplatnika. Povjerenstvo će ispitati osnovanost reklamacije i pisano odgovoriti Pretplatniku kao potrošaču na podnesenu reklamaciju, te će odgovor na reklamaciju s nalogom ili preporukom daljnjeg postupanja dostaviti Upravi MAGIC NET - d.o.o. i zaposleniku ili službi zaduženoj za područje rada na koje se odnosi reklamacija. Povjerenstvo je obvezno dostaviti pisani odgovor Pretplatniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe (reklamacije).

12.19. Ako se utvrdi da je MAGIC NET - d.o.o. povrijedio odredbe Pretplatničkog ugovora ili neopravdano obustavio pružanje Usluge, Pretplatnik, koji je podnio prigovor iz stavka 1 ovoga članka zbog povreda odredaba Pretplatničkog ugovora, ili prigovor na neopravdanu obustavu pružanja Usluge, ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor bez naknade te pravo na povrat svih neopravdano naplaćenih novčanih iznosa.

12.20. Sukladno važećim propisima Republike Hrvatske u slučaju spora između Pretplatnika i MAGIC NET - d.o.o. u svezi sa prigovorom Pretplatnika na iznos zaduženja prigovora na kakvoću pružene Usluge MAGIC NET - d.o.o., Pretplatnik može u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva, podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, o čemu će Pretplatnik biti obaviješten u odgovoru Povjerenstva. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom.

12.21. Rokovi se računaju na dane, na način da se dan u koji je dostava pismena izvršena ne uračunava u rok, već se za početak roka uzima prvi idući dan. Početak i tijek rokova ne sprječavaju nedjeljni dani i dani državnih praznika. Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika, rok istječe istekom prvoga idućeg radnog dana. Prigovor ili reklamacija su podneseni u roku ako su prije nego što rok istekne stigli tijelu kojem su imali biti predani. Kad su prigovori ili reklamacija upućeni poštom preporučeno ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje organu kojem su upućeni.

 

Članak 13.

Privremeno isključenje Usluge i ograničenje korištenja Usluge

 

13.1. MAGIC NET - d.o.o. ima diskrecijsko pravo trenutačnog privremenog isključenja Usluge, kao i pravo ograničenja Usluge Pretplatniku ako za vrijeme Pretplatničkog odnosa MAGIC NET - d.o.o. utvrdi da je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

• postojanje okolnosti navedenih u članku 2.4 ovih Općih uvjeta, osim u slučaju iz članka 2.4.1. točka d. ovih Općih uvjeta,

• neispravnost Terminalne opreme,

• pretplatnik nije dopustio MAGIC NET - d.o.o. obavljanje neposrednog pregleda ispravnosti Terminalne opreme i pripadajuće pretplatničke instalacije, za koju postoji osnovana sumnja da uzrokuje štetne smetnje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, o čemu je Pretplatnik upozoren pisanim putem,

• pretplatnik je uklonio postojeću/instaliranu Terminalnu opremu i pripadajuće instalacije te je priključio vlastitu mrežnu terminalnu opremu za koju postoji osnovana sumnja da uzrokuje štetne smetnje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

13.2. MAGIC NET - d.o.o. će, u slučaju kada su ispunjeni uvjeti iz prethodnog stavka ovog članka, u najkraćem mogućem roku obavijestiti Pretplatnika o razlozima koji su doveli do privremenog isključenja.

13.3. U slučaju privremenog isključenja iz čl. 7.5.1 MAGIC NET - d.o.o. će Pretplatniku omogućiti dolazne pozive, odlazne pozive prema hitnim službama i broju službe za korisnike MAGIC NET - d.o.o.

13.4. Usluga Pretplatniku će biti ponovno uključena najkasnije u roku od (3) radna dana od dana kada razlozi za ograničenje korištenja Usluge ili privremeno isključenje Usluge prestanu.

13.5. Pretplatnik ima pravo zatražiti Uslugu privremenog isključenja najviše jednom u kalendarskoj godini u trajanju od najviše tri (3) mjeseca.

13.6. Za vrijeme privremenog isključenja na zahtjev Pretplatnika MAGIC NET - d.o.o. neće naplaćivati mjesečnu naknadu za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. U slučaju da je pretplatnički odnos ugovoren na određeni rok trajanja ugovora, za vrijeme privremenog isključenja na zahtjev pretplatnika neće se uračunavati protek vremena.

13.7. MAGIC NET - d.o.o. ima pravo naplatiti naknadu za Privremeno isključenje i uključenje radi neplaćanja, kao i naknadu za Privremeno isključenje i uključenje na zahtjev Pretplatnika, a sukladno važećem Cjeniku.
 

Članak 14.

Prestanak Pretplatničkog odnosa

 

14.1. Uvodne odredbe
 

14.1.1. Pretplatnik može raskinuti Pretplatnički ugovor slanjem obavijesti o raskidu Pretplatničkog ugovora u pisanom obliku, preporučenom poštom, naslovljenom na važeću adresu MAGIC NET - d.o.o. U tom slučaju otkazni rok iznosi pet (5) radnih dana od dana primitka obavijesti o raskidu Pretplatničkog ugovora.

14.1.2. Pretplatnik ima pravo na raskid Pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. Pretplatničkim ugovorom može se utvrditi da Pretplatnik, koji raskine ugovor prije isteka razdoblja minimalnog obveznog trajanja ugovora iz članka 5.2 ovih Općih uvjeta mora platiti mjesečnu naknadu, sukladno Cjeniku, za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika.

14.1.3. Naknada u visini popusta na ostvarene proizvode i usluge računa se kao zbroj sljedećih popusta koje je Pretplatnik ostvario od dana uključenja Usluge do dana raskida Pretplatničkog ugovora:

• popust na priključne pristojbe i/ili jednokratne naknade za instalaciju/priključenje (razlika u cijeni između naknada sukladno važećem Cjeniku i ugovorenih naknada),

• popust na mjesečne naknade (razlika u cijeni između naknada sukladno važećem Cjeniku i ugovorenih naknada),

• popust na korištenje usluge (razlika u cijeni između potrošnje obračunate po tarifi sukladno važećem Cjeniku i potrošnje obračunate po ugovorenoj tarifi).

14.1.4. Istekom razdoblja Obveznog trajanja Pretplatnik može raskinuti ugovor u svakom trenutku, bez plaćanja bilo kakve naknade.

14.1.5. Pretplatnik je po prestanku Pretplatničkog odnosa dužan vratiti MAGIC NET - d.o.o. svu Terminalnu opremu u ispravnom i funkcionalnom stanju. U protivnom, ukoliko Pretplatnik ne vrati Terminalnu opremu ili istu ne vrati u ispravnom i funkcionalnom stanju, dužan je MAGIC NET - d.o.o. novčano podmiriti nastalu/uzrokovanu štetu u iznosu protuvrijednosti te opreme prema javno objavljenom Cjeniku MAGIC NET - d.o.o..

14.1.6. U slučaju raskida Pretplatničkog ugovora od strane Pretplatnika prije samog uključenja Usluge, Pretplatnik će biti dužan nadoknaditi MAGIC NET - d.o.o. sve troškove koje je MAGIC NET - d.o.o. imao u vezi s instalacijom, ali ne više od iznosa Priključne pristojbe, sukladno važećem Cjeniku MAGIC NET - d.o.o..

14.1.7. U slučaju kada MAGIC NET - d.o.o. nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obveze u skladu s općim uvjetima poslovanja, Pretplatnik ima pravo na raskid Pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade iz stavka 2. ovoga članka, osim dospjelog dugovanja za pružene Usluge.

14.1.9. Pretplatnik je upoznat da MAGIC NET - d.o.o. može nakon isteka šest (6) mjeseci od prestanka Pretplatničkog odnosa dodijeliti telefonski broj novom Pretplatniku, ukoliko ga Pretplatnik nije prenio na novog operatora. Također nakon isteka roka od šest (6) mjeseci od prestanka Pretplatničkog odnosa, adresa elektroničke pošte može biti dodijeljena novom Pretplatniku.

14.1.10. Pretplatnik je upoznat i prihvaća da se mrežni resursi dodijeljeni posredstvom MAGIC NET - d.o.o., a za potrebe pružanja neke telekomunikacijske usluge MAGIC NET - d.o.o., po prestanku Pretplatničkog odnosa, ovisno o vrsti resursa, vraćaju regulatornim tijelima koje je iste dodijelilo, a u roku i na način definiran pravilima tih tijela.

14.1.11. U slučaju da MAGIC NET - d.o.o. zaprimi zahtjev za prijenos broja od drugog operatora primatelja broja za broj koji je Pretplatniku dodijeljen u sklopu Usluge za koju Pretplatnik s MAGIC NET - d.o.o.om ima sklopljen važeći Pretplatnički ugovor, MAGIC NET - d.o.o. će prihvatiti navedeni zahtjev u slučaju da je Pretplatnik prije podnošenja navedenog zahtjeva podmirio MAGIC NET - d.o.o. dugovanja za navedenu Uslugu najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća zadnjeg računa, osim u slučaju osporavanja računa u sudskom i/ili izvansudskom postupku do dovršetka postupka te ukoliko su ispunjene sve potrebne pretpostavke za valjani i konačan prijenos broja koje su utvrđene važećim propisima Republike Hrvatske. Pretplatnik ostaje u obvezi plaćanja korištenih Usluga i ispunjavanja svih ostalih obveza iz Pretplatničkog ugovora za vrijeme do trenutka prijenosa broja u elektroničku komunikacijsku mrežu operatora primatelja broja. Neovisno o prestanku Pretplatničkog odnosa zbog prenosivosti broja, odredbe Pretplatničkog ugovora između MAGIC NET - d.o.o. kao operatora davatelja broja i Pretplatnika vezane uz naplatu i/ili povrat Terminalne opreme su primjenjive sve do trenutka podmirenja svih dugovanja za predmetnu Uslugu.

14.1.12. U slučaju iz stavka 9 ovog članka Pretplatnički ugovor se smatra raskinutim u trenutku završetka prijenosa broja u elektroničku komunikacijsku mrežu operatora primatelja broja i ne primjenjuje se otkazni rok iz stavka 1 ovog članka.

14.1.13. U slučaju iz stavka 9 ovog članka MAGIC NET - d.o.o. će odbiti zahtjev za prijenos broja ako je Usluga u sklopu koje je Pretplatniku dodijeljen pretplatnički broj za koji se traži prijenos, privremeno ili trajno isključena iz elektroničke komunikacijske mreže MAGIC NET - d.o.o..

14.1.14. Pretplatnički odnosi između MAGIC NET - d.o.o. i Pretplatnika mogu prestati zbog razloga navedenih u važećim propisima Republike Hrvatske, kao i zbog sljedećih razloga:

• u slučaju nepridržavanja važećih Općih uvjeta;

• u slučaju opisanom u članku 2.4. ovih Općih uvjeta;

• ako Pretplatnikova Usluga bude privremeno isključena zbog razloga opisanih u članku 7.5 ovih Općih uvjeta, a takvi razlozi ne budu otklonjeni u roku od 30 dana nakon dana privremenog isključenja;

• ako Pretplatnik više nema adrese u Republici Hrvatskoj za dostavu računa i obavijesti MAGIC NET - d.o.o. ili ako nije odredio mjesto plaćanja;

• ako MAGIC NET - d.o.o. sazna da je bilo koji od podataka iz Zahtjeva Pretplatnika lažan i nepotpun, a takvi podaci ne budu ispravljeni u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti MAGIC NET - d.o.o.;

• ako MAGIC NET - d.o.o. sazna da je Pretplatnik vršio zlouporabe Usluge koju pruža MAGIC NET - d.o.o. ili ako postoji opravdana sumnja da Pretplatnik omogućuje trećima preko svoje opreme i uređaja takve zlouporabe, ili ako postoji opravdana sumnja da usluge MAGIC NET - d.o.o. koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji;

• ako Pretplatnik ne ukloni utvrđenu neispravnost na Terminalnoj opremi u roku od trideset (30) dana od dana privremenog isključenja Usluge;

• ako Pretplatnik ne dopusti pregled ispravnosti Terminalne opreme ni nakon isteka roka od trideset (30) dana od dana privremenog isključenja Usluge;

• ako Pretplatnik ne podmiri dospjelo, a neosporeno dugovanje za obavljene elektroničke komunikacijske usluge u roku od trideset (30) dana od dana privremenog isključenja Usluge;

• ako Pretplatnik ne dostavi sve potrebne podatke koji omogućuju njegovu jednoznačnu i trenutačnu identifikaciju;

• u slučaju opetovanog kršenja pravila korištenja IT Usluga, opisanih u članku 16.4.2. ovih Općih uvjeta.

 

14.2. Ostali razlozi za prestanak Pretplatničkog odnosa

 

Pretplatnički ugovor može biti raskinut i zbog sljedećih razloga:

 

14.2.1. U slučaju smrti Pretplatnika njegovi nasljednici ili članovi obitelji s kojima je živio u zajedničkom kućanstvu dužni su obavijestiti MAGIC NET - d.o.o. o smrti Pretplatnika najkasnije u roku od 30 dana od dana smrti.

14.2.2. Ako se nakon smrti Pretplatnika nasljednici, odnosno članovi zajedničkog kućanstva, nastave koristiti Uslugama sadržanim u njegovom Pretplatničkom ugovoru, smatra se da su time izrazili volju za nastavkom Pretplatničkog ugovora. U tom slučaju nasljednici ili članovi zajedničkog kućanstva su obvezni od MAGIC NET - d.o.o. zatražiti prijenos pretplatničkog ugovora na svoje ime. MAGIC NET - d.o.o. ne mora prihvatiti zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa ukoliko postoje nepodmirena dospjela, a neosporena dugovanja.

14.2.3. Ako Pretplatnikovi nasljednici ili članovi zajedničkog kućanstva u obavijesti o smrti ne zatraže od MAGIC NET - d.o.o. promjenu imena u naslovu Pretplatnika i prijenos Pretplatničkog odnosa, Pretplatnički odnos će se smatrati raskinutim po sili zakona danom smrti Pretplatnika. Nasljednici preminulog Pretplatnika odgovaraju MAGIC NET - d.o.o. u skladu sa odredbama Zakona o nasljeđivanju za sva nepodmirena dugovanja koja su nastala prije dana smrti preminulog Pretplatnika kao i za potraživanja MAGIC NET - d.o.o. koja nastanu do trenutka stvarnog isključenja Terminalne opreme preminulog Pretplatnika.

14.2.4. MAGIC NET - d.o.o. će prestati pružati Usluge u slučaju prestanka dozvole koju mu je dodijelila Hrvatska Agencija za poštu i elektroničke komunikacije ili prestanka pružanja usluge temeljem općeg ovlaštenja sukladno važećim propisima. U tom slučaju svi Pretplatnički ugovori smatrat će se raskinuti danom prestanka dozvole, O navedenoj činjenici MAGIC NET - d.o.o. je obvezan obavijestiti sve svoje Pretplatnike najmanje 30 dana unaprijed.

14.2.5. MAGIC NET - d.o.o. će Pretplatnika obavijestiti o namjeri obustave pružanja Usluge, pisanim ili elektroničkim putem najmanje 30 dana unaprijed.

 

Članak 15.

Prestanak Pretplatnika - pravne osobe

 

15.1. Ako dođe do prestanka postojanja pravne osobe kao Pretplatnika dolazi do raskida Pretplatničkog ugovora, a ovlaštena osoba na strani Pretplatnika dužna je o toj činjenici izvijestiti MAGIC NET - d.o.o. odmah u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka stečaja ili likvidacije.

15.2. Pretplatnički ugovor smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv Pretplatnika ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istodobno ne zatraži promjenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako zatraži trajni prijenos Pretplatničkog ugovora na način kako je predviđeno ovim Općim uvjetima. Pretplatnik protiv kojeg je pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak dužan je platiti sva potraživanja MAGIC NET - d.o.o. koja nastanu do trenutka isključenja usluge, a sukladno Stečajnom zakonu.

 

Članak 16.

Uvjeti korištenja IT Usluga MAGIC NET - d.o.o.

 

16.1. Uvodne odredbe

 

16.1.1. Uvjeti korištenja IT Usluga i prihvatljivi načini ponašanja Pretplatnika IT Usluga utvrđeni su s ciljem zaštite Pretplatnika od uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti.

 

16.2. Korisnički račun

 

16.2.1. U svrhu autorizacije prilikom korištenja IT Usluga, Pretplatnik dobiva korisnički račun. Pretplatnik je dužan dobiveni korisnički račun čuvati od neovlaštenog korištenja.

16.2.2. Pod pretpostavkom da je MAGIC NET - d.o.o. ispunio obveze iz čl. 11.17. ovih Općih uvjeta, Pretplatnik je odgovoran za sve aktivnosti autorizirane njegovim korisničkim računom. MAGIC NET - d.o.o. neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu i/ili troškove koji mogu nastati Pretplatniku i/ili trećim stranama, uslijed nepridržavanja ovih odredaba i/ili nepravilnog postupanja i/ili neovlaštenog korištenja korisničkog računa Pretplatnika.

16.2.3. Ukoliko Pretplatnik posumnja u zlouporabu svog korisničkog računa, Pretplatnik je odgovoran za sve moguće aktivnosti te štete i/ili troškove nastale radnjama autoriziranim njegovim korisničkim imenom do trenutka dok ne obavijesti MAGIC NET - d.o.o. o sumnji o neovlaštenom korištenju. Prijave neovlaštenog korištenja korisničkog računa smatrat će se valjanima, ukoliko su prijavljene telefonski, bilo kojim danom u vremenu od 0 do 24 sata, Službi za korisnike MAGIC NET - d.o.o., uz obavezno navođenje informacija koje su potrebne radi utvrđivanja svih činjenica u vezi prijave.

 

16.3. Sadržaji

 

16.3.1. Korištenjem IT Usluga i/ili TCP/IP mreže MAGIC NET - d.o.o., MAGIC NET - d.o.o. omogućuje pristup informacijama, podacima, programima, audio i video zapisima kao i svim drugim materijalima (dalje u tekstu: Sadržaj).

16.3.2. MAGIC NET - d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost u odnosu na Sadržaje koji su Pretplatniku dostupni korištenjem IT Usluga i/ili TCP/IP mreže MAGIC NET - d.o.o.. Isto tako, MAGIC NET - d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja IT Usluga ili zbog bilo koje pogreške, točnosti ili nepotpunosti u Sadržaju do kojeg je Pretplatnik došao korištenjem IT Usluga ili za štete do kojih je na opisani način došlo u odnosu na treće strane.

16.3.3. Korištenjem IT Usluga i/ili TCP/IP mreže MAGIC NET - d.o.o., MAGIC NET - d.o.o. omogućuje pristup Sadržajima zaštićenim pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava). Pretplatnik je suglasan da će koristiti Sadržaj sukladno ovim Općim uvjetima i važećim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju prava intelektualnog vlasništva.

16.3.4. U sklopu IT Usluga Pretplatnicima je omogućen smještaj Sadržaja na poslužitelje MAGIC NET - d.o.o.. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, istinitost, točnost, kvalitetu i korisnost svih Sadržaja, uključujući i pripadajuće servise (chat, forum, news grupe), koje smjesti na poslužitelje MAGIC NET - d.o.o. i/ili koje učini dostupnima korištenjem IT Usluga. Pretplatnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi Sadržaj koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava) bez pristanka vlasnika S adržaja.

16.3.5. MAGIC NET - d.o.o. ima pravo, u slučaju sumnje na zlouporabu, kontrolirati Sadržaje koje Pretplatnik postavlja na poslužitelje MAGIC NET - d.o.o.. MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo trenutnog uklanjanja Sadržaja koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima ili važećim propisima Republike Hrvatske, te pravo poduzimanja daljnjih mjera opisanih u čl. 16.4.1. ovih Općih uvjeta.

16.3.6. Niti u kojem slučaju MAGIC NET - d.o.o. ne snosi odgovornost za protupravnu aktivnost sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a gdje su spomenute aktivnosti rezultat korištenja IT Usluga, odnosno do kojih je došlo neposredno ili posredno korištenjem IT Usluga.

16.3.7. Pretplatnik je odgovoran za izradu lokalnih kopija svojih podataka. MAGIC NET - d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju gubitka podataka Pretplatnika koji se nalaze na poslužiteljima MAGIC NET - d.o.o. i/ili u slučaju gubitka sigurnosno pohranjenih podataka Pretplatnika.

 

16.4. Korištenje IT Usluga

 

16.4.1. Pretplatnik se slaže da u slučaju korištenja IT Usluga na nedozvoljen način, kako je to ovdje u nastavku utvrđeno, MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo, nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, poduzeti odgovarajuće mjere. Ovisno o stupnju počinjene zlouporabe, MAGIC NET - d.o.o. može izdati upozorenje pretplatniku, ograničiti korištenje ili privremeno isključiti IT Usluge, o čemu će bez odgode, u pisanom obliku, obavijestiti Pretplatnika. Pretplatnik se slaže da MAGIC NET - d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem korištenja ili privremenim isključenjem IT Usluga zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja.

16.4.2. Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja IT Usluga smatra se:

a) Nezakoniti Sadržaj

Pretplatnik ne smije objavljivati ili prenositi informacije koje krše važeće propise Republike Hrvatske.

b) Neistinite informacije

Pretplatnik je suglasan da neće objavljivati ili prenositi informacije za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim Pretplatnicima, odnosno korisnicima Interneta.

c) Neistinito oglašavanje

Pretplatnik ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Pretplatnik se slaže da neće drugim korisnicima, Pretplatnicima i ostalim korisnicima Interneta slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.

d) Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih Sadržaja

Pretplatnik ne smije objavljivati osobne i tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta. Pretplatnik se slaže da neće objavljivati, slati ili prenositi vrijeđajuće Sadržaje.

e) Lažno predstavljanje

Pretplatnik se obvezuje da se neće lažno predstavljati pri korištenju Internet servisa.

f) Lančana pisma

Pretplatnik se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi Sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama.

g) Neprikladni Sadržaji

Pretplatnik se obvezuje da neće objavljivati Sadržaje za na to neprikladnim mjestima (npr. promotivne materijale na usenet news grupama koje nisu za to predviđene).

h) Neželjene poruke elektronske pošte (spam)

Zabranjeno je, u svrhu izravne promidžbe i prodaje, slanje elektroničke pošte, u kojima se pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljatelja u čije se ime šalje elektronička poruka, kao i slanje elektroničke pošte ili poruka bez ispravne adrese elektroničke pošte ili broja na koji primatelj može, bez naknade, poslati zahtjev za sprječavanje daljnje komunikacije. Zabranjeno je objavljivanje ili slanje sadržaja iste poruke, neovisno o sadržaju, na više od 10 usenet news grupa.

i) Dugotrajna veza i višestruko logiranje

Neaktivno korištenje pristupnih resursa: Pretplatnik dijeli ograničene pristupne resurse sa svim korisnicima usluge. MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo prekida veze ako se ustanovi da se ista ne koristi duže vrijeme. Korištenje PING servisa dozvoljeno je isključivo za potrebe ispitivanja rada servisa na Internetu. Svaka zlouporaba PING servisa u svrhu preopterećenja servisa ili ometanja istih strogo je zabranjena i bit će adekvatno sankcionirana. Višestruko logiranje sa istim korisničkim računom nije dozvoljeno. Pokušaji višestrukog logiranja bit će praćeni od strane MAGIC NET - d.o.o..

j) Maliciozni ili neispravan programski kod

Korištenje programskog koda na Pretplatnikovim web stranicama koji zbog nestručnog ili nesavjesnog programiranja ili nedovoljnog ispitivanja na razvojnoj platformi ili zbog štetne namjere autora uzrokuje smetnje u radu poslužitelja na kojem je kod smješten ili drugih računala ili MAGIC NET - d.o.o. mrežne infrastrukture, gubitak podataka, zastoj u pružanju IT Usluga Pretplatnicima.

16.4.3. Pretplatnik se obvezuje da u sklopu korištenja IT Usluga neće koristiti servise i poslužitelje na bilo koji način koji bi mogao ugroziti njihov normalan rad. Pretplatnik se obvezuje da će temeljito i savjesno ispitati sve komponente koje smješta na poslužitelje, te da će na zahtjev MAGIC NET - d.o.o. pružiti na uvid izvorni kod i pružiti potrebna objašnjenja u smislu ispitivanja utjecaja Pretplatnikovih programskih komponenti na rad IT Usluga.

 

Članak 17.

Posebni uvjeti korištenja usluga distribucije audiovizualnih sadržaja MAGIC NET - d.o.o. i odnosi u vezi audiovizualnih djelatnosti

 

17.1. Osnovni pojmovi

 

17.1.1. Usluge distribucije audiovizualnih sadržaja su telekomunikacijske usluge prijenosa, odnosno distribucije radijskih i televizijskih programa i s njima povezanih podataka (dalje u tekstu: AV sadržaji), odašiljanih iz jednog središta Pretplatnicima putem kabelske ili optičke distribucijske mreže MAGIC NET - d.o.o..

17.1.2. Audiovizualnim djelatnostima se smatraju razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela, odnosno audiovizualnih sadržaja sukladno važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju to područje.

 

17.2. Zaštićeni AV sadržaji i ostala prava
 

17.2.1. MAGIC NET - d.o.o. ili pravni subjekti koji su MAGIC NET - d.o.o. odobrili prava za distribuciju AV sadržaja je/su te će ostati vlasnik(ci) prava intelektualnog vlasništva na materijale i AV sadržaje koje opskrbljuje MAGIC NET - d.o.o. unutar postojećih Usluga.

17.2.2. Osim ako je drugačije određeno, Pretplatniku će biti odobreno ne-ekskluzivno pravo korištenja AV sadržaja samo u svrhu korištenja Usluga. Pretplatnik ima pravo koristiti AV sadržaj isključivo za svoje potrebe te ne smije omogućiti pravo korištenja AV sadržaja javnosti. Javnost označava veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga užeg kruga osoba usko povezanih s Pretplatnikom rodbinskim ili drugim osobnim vezama.

17.2.3. Pretplatnik se obvezuje da će koristiti svaki zaštićeni sadržaj (sadržaj zaštićen autorskim pravima i/ili pravima intelektualnog vlasništva) koji je dostupan putem Usluga, uključivo usluga pristupa Internetu sukladno važećim propisima te da ga neće objavljivati ili na drugi način koristiti bez suglasnosti nositelja odgovarajućeg prava.

17.2.4. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost, kao i za osiguravanje potrebnih mjera zaštite od neovlaštene uporabe, svih informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima korištenjem Usluga, osobito usluga pristupa Internetu i/ili elektroničke pošte.

17.2.5. Cjelokupna programska podrška, te audio ili video datoteke AV sadržaja (dalje u tekstu: Datoteke) koje su dane na raspolaganje Pretplatniku zaštićeni su po odredbama važećih propisa kojima se uređuju prava intelektualnog vlasništva. Upotreba Datoteke koju je Pretplatnik učitao s poslužitelja uređena je uvjetima licence za upotrebu (dalje u tekstu: Licenca). Licenca mora biti u potpunosti prihvaćena prije upotrebe pojedine Datoteke. Osim ako je u Licenci drugačije određeno, niti jedna od odredbi sadržanih u Pretplatničkom ugovoru ne podrazumijeva dodjelu Pretplatniku prava intelektualnog vlasništva nad Datotekom.

17.2.6. Kršenje jamstva iz ovog članka predstavlja bitnu povredu Pretplatničkog ugovora, te pretplatnik odgovara MAGIC NET - d.o.o. za svu štetu koja izravno ili neizravno nastane zbog kršenja navedenog jamstva.

 

17.3. Ograničenje odgovornosti za AV sadržaj

 

17.3.1. MAGIC NET - d.o.o. nije odgovoran za sadržaj i formu AV sadržaja koja se nudi, te ne provjerava čini li se AV sadržajem povreda nekog zakonom zaštićenog prava, što uključuje, ali nije ograničeno na prava AV sadržana u propisima o autorskim i srodnim pravima, propisima o pravu industrijskog vlasništva, propisima o medijima, te propisima o zaštiti potrošača.

17.3.2. MAGIC NET - d.o.o. nije odgovoran za nepostojanje oznake AV sadržaja za odrasle, odnosno pogrešnu ocjenu AV sadržaja i njegovu kategorizaciju (eng. parental guidance), te za posljedice nepostojanja oznake roditeljskog nadzora i nepostojanje upozorenja da AV sadržaj nije primjeren djeci prema propisima, koji reguliraju audiovizualne djelatnosti.

17.3.3. MAGIC NET - d.o.o. nije odgovoran za štetu koja je nastane objavljivanjem AV sadržaja kojim se čini povreda zakonom zaštićenih autorskih prava.

17.3.4. MAGIC NET - d.o.o. nije odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati kao posljedica netočnih, nepotpunih ili nepostojećih informacija o AV sadržajima, programima ili vremenima njihovog emitiranja.

17.3.5. Pretplatnik se obvezuje da će koristiti AV sadržaj u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske, što uključuje, ali nije ograničeno na prava sadržana u propisima o autorskim i srodnim pravima, te o propisima o pravu industrijskog vlasništva.

17.3.6. Pretplatnik je suglasan da MAGIC NET - d.o.o. ima pravo u bilo kojem trenutku privremeno ograničiti ili uskratiti pristup AV sadržajima, ako pretplatnik postupi protivno odredbi iz prethodnog stavka ovog članka. MAGIC NET - d.o.o. neće odgovarati ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati pretplatniku zbog ograničenja ili uskraćivanja pružanja AV sadržaja.

 

17.4. Raspored kanala

 

17.4.1. Rasporedom kanala MAGIC NET - d.o.o. određuje TV i radio kanale koje distribuira Pretplatnicima u sklopu usluga distribucije audiovizualnih sadržaja. MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo mijenjanja rasporeda kanala na način da zamijeni postojeće kanale novim kanalima, uvodi nove kanale uz postojeće kanale ili ukida pojedine postojeće kanale. Pretplatnik će imati pravo na raskid ugovora bez obzira na razdoblje obveznog trajanja ugovora, odnosno bez naplate naknade zbog prijevremenog raskida, u slučaju za pojedinog Pretplatnika značajnije izmjene pojedinog paketa programa koji se distribuira Pretplatniku.

17.4.2. MAGIC NET - d.o.o. ima pravo i prije izmjene rasporeda kanala prestati distribuirati pojedini kanal ako mu nakladnik kanala zabrani distribuiranje kanala ili distribuiranje uvjetuje plaćanjem naknade ili promjenom tehničkih uvjeta potrebnih za nesmetano emitiranje sadržaja, te samim time poveća troškove u iznosu koji je MAGIC NET - d.o.o. neprihvatljiv iz poslovnih razloga. MAGIC NET - d.o.o. ne jamči pretplatniku da nakladnik kanala neće prestati sa emitiranjem kanala.

 

17.5. Zabrana pristupa AV sadržajima koji nisu namijenjeni djeci

 

17.5.1. U sklopu usluga distribucije audiovizualnih sadržaja putem optičke distribucijske mreže Pretplatnicima se nudi funkcionalnost Roditeljske zaštite koja im omogućuje da primjenom osobnog identifikacijskog koda (PIN kod) onemoguće pristup neprimjerenim AV sadržajima.

 

17.6. Naplata korištenja AV sadržaja

 

17.6.1. Budući da priroda usluga kabelske distribucije to ne dopušta, Pretplatnik nema pravo da mu cijena Usluga, odnosno pretplata za pakete programa bude obračunata prema potrošnji u obračunskom razdoblju, odnosno, prema stvarnom vremenu gledanja TV programa ili slušanja radio programa.

 

17.7. Oprema za prijem AV sadržaja

 

17.7.1. Pretplatnik je obvezan omogućiti MAGIC NET - d.o.o. slobodan pristup radi pregleda i provjere ispravnosti priključene Pretplatnikove opreme za prijem AV sadržaja (TV ili radijski prijemnik ili druga terminalna oprema), radi provjere izaziva li neispravna oprema smetnje u radu distribucijske mreže i provjere je li priključena oprema u skladu s Pretplatničkim ugovorom.

17.7.2. MAGIC NET - d.o.o. ne preuzima nikakvu obvezu, jamstvo niti odgovornost u vezi tehničkih karakteristika i mogućnosti Pretplatnikove opreme za prijem AV sadržaja da prima ili pohrani sve programe i frekvencije koje MAGIC NET - d.o.o. distribuira i koji su predmet Pretplatničkog ugovora.

17.8. Priključak na kabelsku distribucijsku mrežu

 

17.8.1. MAGIC NET - d.o.o. će izvesti fizički priključak na kabelsku distribucijsku mrežu u skladu sa Pretplatničkim ugovorom i tehničkim mogućnostima. Pretplatnik ne smije izvoditi nikakve preinake na fizičkom priključku i s njim povezanim vodovima i instalacijama, ne smije sam održavati i popravljati fizički priključak i instalacije niti za to angažirati treće osobe. Pretplatnik je obvezan svakodobno omogućiti MAGIC NET - d.o.o. pregled i provjeru ispravnosti fizičkog priključka i s njim povezanih vodova i instalacija, radi provjere ne izaziva li neispravan fizički priključak ili instalacija kakve smetnje u radu kabelske distribucijske mreže. MAGIC NET - d.o.o. će na zahtjev ili s pristankom Pretplatnika održavati i popravljati izvedeni fizički priključak i s njim povezane vodove i instalacije u stanu ili drugom prostoru Pretplatnika. Pretplatnik je obvezan omogućiti MAGIC NET - d.o.o. popravak i održavanje fizičkog priključka kada MAGIC NET - d.o.o. opravdano ocijeni da je to potrebno radi izbjegavanja smetnji u radu kabelske distribucijske mreže. Ako je prouzročio potrebu popravka ili izvanrednog održavanja, Pretplatnik je dužan podmiriti troškove popravka ili održavanja.

17.8.2. Pretplatnik potvrđuje da mu je poznato da je tehnički preduvjet za njegov priključak na kabelsku distributivnu mrežu da MAGIC NET - d.o.o. postavi kabelsku instalaciju u zajedničke dijelove zgrade. Pretplatnik se obvezuje omogućiti MAGIC NET - d.o.o. nesmetano postavljanje instalacija, i to tako da osigura da se suvlasnici zgrade ne protive postavljanju instalacija u zajedničke dijelove zgrade.

17.8.3. Pretplatnik je obvezan omogućiti MAGIC NET - d.o.o. nesmetano izvođenje fizičkog priključka u prostoru u kojem će biti priključena Terminalna oprema, te nesmetano izvođenje drugih instalacija kabelske distribucijske mreže na ili u nekretnini na ili u kojoj se nalazi prostor u kojem će biti priključena Terminalna oprema. Nesmetano izvođenje priključka, odnosno, nesmetano izvođenje instalacija podrazumijeva da je Pretplatnik uredio pravne i stvarne odnose s vlasnicima ili suvlasnicima ili s osobama koje imaju kakva druga prava na prostor u kojem će biti priključena Terminalna oprema ili na nekretninu na ili u kojoj se nalazi taj prostor, te sa posjednicima ili suposjednicima tog prostora ili te nekretnine, tako da MAGIC NET - d.o.o. ne bude onemogućen u izvođenju priključka ili drugih instalacija. Nesmetano izvođenje također podrazumijeva da su prostor u kojem će biti priključena Terminalna oprema i nekretnina na ili u kojoj se nalazi taj prostor u dovoljnoj mjeri slobodni od osoba i stvari da MAGIC NET - d.o.o. ima dovoljno prostora i ostalih fizičkih uvjeta za izvođenje priključka i drugih instalacija. MAGIC NET - d.o.o. će obavijestiti Pretplatnika ako ne može nesmetano izvoditi priključak ili druge instalacije.

17.8.4. MAGIC NET - d.o.o. nije obvezan angažirati se u rješavanju sporova između Pretplatnika i osoba koje osporavaju Pretplatnikovo pravo da izvede priključak na kabelsku distribucijsku mrežu i da budu položeni vodovi i izvedene druge instalacije kabelske distribucijske mreže neophodne za taj priključak. MAGIC NET - d.o.o. nije obvezan angažirati se niti u rješavanju sukoba ili sporova protiv osoba koje fizički onemogućuju izvođenje priključaka ili polaganje neophodnih vodova i drugih instalacija u ili na nekretninama u kojima MAGIC NET - d.o.o. nema vlastito pravo izvođenja priključaka ili polaganja vodova i instalacija.

17.8.5. Pretplatnik koji je etažni vlasnik stana ili druge samostalne prostorije u zgradi, pa je samim time ujedno i suvlasnik te zgrade i na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno etažno vlasništvo stana ili druge samostalne prostorije u toj zgradi, ima pravo, po odredbi članka 82. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, da u zajedničkim dijelovima zgrade budu položeni vodovi i izvedene druge instalacije kabelske distributivne mreže neophodne da fizički priključak u njegovom stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji bude priključen na kabelsku distributivnu mrežu. S obzirom da je to pravo etažnog vlasnika (a ne pravo MAGIC NET - d.o.o.), u slučaju da MAGIC NET - d.o.o. bude od drugih suvlasnika, od predstavnika suvlasnika, od upravitelja zgrade ili od trećih osoba spriječen u polaganju vodova i izvođenju drugih instalacija, spor treba riješiti Pretplatnik. Smatrati će se da je MAGIC NET - d.o.o. spriječen u polaganju vodova i izvođenju drugih instalacija i ako njegovi radnici (ili radnici izvođača) budu izloženi nedopuštenim prijetnjama.

17.8.6. MAGIC NET - d.o.o. zadržava pravo vlasništva fizičkog priključka i cjelokupne instalacije izvedene odnosno položene od strane MAGIC NET - d.o.o.. Pretplatnik je obvezan omogućiti MAGIC NET - d.o.o. slobodan pristup do prostora za fizički priključak i instalaciju te dozvoliti slobodan pristup istoj za redovno održavanje i deinstalaciju u slučaju prestanka Pretplatničkog odnosa. MAGIC NET - d.o.o. može angažirati drugog izvođača koji će za račun MAGIC NET - d.o.o. izvesti, odnosno, postaviti priključke, vodove i instalacije.

 

Članak 18.

Naknada štete

 

18.1. Ako neprihvatljivo ili nedozvoljeno korištenje usluga MAGIC NET - d.o.o. od strane Pretplatnika uzrokuje štetu MAGIC NET - d.o.o., drugim Pretplatnicima MAGIC NET - d.o.o. ili trećim osobama, Pretplatnik će snositi odgovornost sukladno važećim propisima ili pravomoćnoj odluci suda.

 

Članak 19.

Rješavanje sporova

 

19.1. Za sve sporove koji bi mogli proizići iz zaključenih Pretplatničkih ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, MAGIC NET - d.o.o. i Pretplatnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan sud u Varaždinu.

 

19.2. Završne odredbe su samostalni dokument.

 

U Ludbregu, lipanj, 2023.

Internet i telefonske usluge za Vašu tvrtkuPošaljite upit za ponudu
Newsletter
Želiš primati novosti iz ponude i korisne savjete na svoj email?
Newsletter šaljemo jednom mjesečno, ne spamamo :)

ISO 27001

Iso 14001

ISO 9001

100% DOMAĆI 

Bez ugovorne obveze!

Zatvori

Nužni ili funkcionalni kolačići odnose se na funkcionalnost naše web stranice i omogućuju nam da poboljšamo uslugu koju vam nudimo putem naših web stranica, na primjer, omogućavajući vam prijenos podataka na svim stranicama naše web stranice kako biste izbjegli ponovni unos podataka, ili prepoznavanjem svojih postavki kada se vratite na našu web stranicu.